Local and global aspects: Teaching social sustainability in Swedish preschools.

Forfatter
Borg, F., Gericke, N.
År
2021

Formål

Studien undersøker barnehagelæreres undervisningspraksis knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling (EfS), med et spesielt fokus på sosial bærekraft. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke syn har barnehagelærere på bærekraftig utvikling? 2) På hvilke måter og hvordan knytter barnehagelæreres undervisning om sosial bærekraft seg til: a) En helhetlig forståelse av bærekraft, og b) varierte undervisningspraksiser fra et transformasjonsorientert perspektiv? 3) Hvilke utfordringer oppgir barnehagelærere at de møter i undervisningen om sosial bærekraft?

Resultat

Resultatene viser at barnehagelærerne i utgangspunktet betraktet bærekraft fra et miljøperspektiv. Imidlertid begynte de etter deltakelse i skoleutviklingsprosjektet å integrere sosiale bærekraftaspekter i undervisningen, som omsorg for seg selv, andre mennesker og verden. Barnehagelærerne knyttet lokale bærekraftsutfordringer til internasjonale bærekraftsutfordringer. Barnas handlekraft ble til en viss grad styrket i undervisningsaktiviteter som støttet barnas aktive deltakelse og engasjement. Opplæringen åpnet barnehagelærernes blikk og hjalp dem med å forstå hvordan de tre dimensjonene av bærekraft; den sosiale, økonomiske og miljømessige, er sammenkoblet og gjensidig avhengige av hverandre.

Design

Forskerne gjennomførte individuelle intervjuer med 12 barnehagelærere fra åtte svenske barnehager som deltok i et skoleutviklingsprosjekt. Prosjektet omfattet workshops for barnehagelærere om utdanning for bærekraftig utvikling (EfS) og lokalt implementeringsarbeid. Datamaterialet ble analysert ved bruk av tematisk innholdsanalyse.

Referanser

Borg, F. & Gericke, N. (2021). "Local and global aspects: Teaching social sustainability in Swedish preschools". Sustainability, 13(7):3838.

Oppdragsgiver

Skolforskningsinstitutet, Sverige. Sveriges regjering, Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning, Sverige