Food and meal policies and guidelines in kindergartens in Norway and China: a comparative analysis.

Forfatter
Ciren, B
År
2021

Formål

Studien sammenligner hvordan Norge og Kina organiserer mat og måltider i barnehagen. Målet er å belyse forskjeller og likheter, og å inspirere til refleksjon rundt kulturspesifikke måltidsvaner. Analysen ser på mål og krav i begge land, med fokus på ernæring, pedagogikk og sosialisering under måltider.

Forskningsspørsmålene er:

  1. Hva er de viktigste målene og fokuspunktene som er nevnt i dokumentene når det gjelder mat og måltider?
  2. Hva er de ernæringsmessige kravene som er nevnt i dokumentene i Norge og Kina?
  3. Hva er de pedagogiske målene for mat og måltider i de to landene?
  4. Hva er kravene til sosialisering under måltidene i de to landene?

Resultat

Resultatene viser at begge land anerkjenner barnehagen som viktig for barns helse, men fokuserer på forskjellige aspekter. Kina legger vekt på ernæring og matlaging, mens Norge vektlegger sosiale aspekter ved måltidene og samfunnsbygging. Kulturelle forskjeller og ulike filosofier påvirker disse retningslinjene. Studien antyder at begge land kan lære av hverandre, for eksempel ved å inkludere bærekraftighet i retningslinjene og integrere sansebaserte strategier i undervisningen om mat. Det foreslås også en større rolle for barnehagelærerne i å fremme sunne spisevaner og sosial interaksjon blant barna i barnehagen.

Design

Datamaterialet ble samlet inn fra politiske dokumenter i begge land etter et søk på ulike kombinasjoner av ordene 'mat i barnehager', 'måltider i barnehager', 'regulering' og 'retningslinjer', på både norsk og kinesisk, på ulike nettsteder fra regjeringene og relevante departementer i begge land. Barnehagelover og læreplaner fra begge land ble også inkludert i analysen. Dokumentene ble analysert ved hjelp av tematisk innholdsanalyse.

Referanser

Ciren, B. (2021). "Food and meal policies and guidelines in kindergartens in Norway and China: a comparative analysis". European Early Childhood Education Research Journal, 29(4):601-616.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Norge