“Everybody has to get a Chance to Learn”: Democratic Aspects of Digitalisation in Preschool.

Forfatter
Enochsson, A. B., Ribaeus, K.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan læreplanmål om digitalisering ses i forhold til det overordnede, demokratiske oppdraget til svenske barnehager. Forskningsspørsmålene er: 1. Hvordan diskuterer barnehageansatte demokrati i barnehagen? 2. Hvordan diskuterer barnehageansatte de demokratiske sidene ved digitale verktøy i barnehagen?

Resultat

Resultatene viser at personalet de tre barnehagene hadde ulike syn på bruk av digitale verktøy og utvikling av barnas digitale kompetanse, og disse synspunktene korresponderte med deres generelle syn på demokrati. Noen så digitale verktøy som uviktige i barnehagen, mens andre betraktet dem som en viktig del av demokratisk opplæring. Gruppene som verdsatte digitale verktøy, diskuterte også sin egen læring og rolle som lærere mer åpent. Barnehagelærernes og assistentenes/fagarbeidernes egen mangel på digital kompetanse ble nevnt som en grunn til ikke å bruke digitale enheter av gruppen som brukte dem minst.

Design

I alt 24 barnehagelærere og assistenter/fagarbeidere fra tre barnehager i Sverige deltok i studien. Disse var delt opp i fire forskjellige grupper hvor hver gruppe bestod av fire til åtte deltakere. Det ble gjennomført fokusgruppeintervjuer, med lydopptak, av gruppene, for å fange opp hvordan demokrati og de demokratiske sidene ved digitale verktøy i barnehagen ble diskutert.

Referanser

Enochsson, A. B., & Ribaeus, K. (2021). ““Everybody has to get a Chance to Learn”: Democratic Aspects of Digitalisation in Preschool”. Early Childhood Education Journal, 49(6):1087-1098.

Oppdragsgiver

Karlstads universitet, Sverige