Early childhood centre directors coping with stress: firefighters and oracles.

Forfatter
Kristiansen, E., Tholin, K. R., Bøe, M.
År
2021

Formål

Studien utforsker barnehagestyreres syn på arbeidsrelatert stress og hvordan de håndterer slikt stress. Spørsmålene som ble stilt barnehagestyrerne, var: A) Hva så de som stressmomenter i arbeidshverdagen? B) Hva forårsaket stressende situasjoner? C) Hvordan håndterte de disse stressmomentene og de stressende situasjonene?

Resultat

Forskergruppen kategoriserte stressmomentene inn i tre tema: 1) å håndtere overveldende mengder administrative oppgaver, 2) å håndtere det å lede andre, og 3) å håndtere manglende sosial støtte. Barnehagestyrerne manglet kunnskaper om stressmestringsstrategier, hvilket peker i retning av at de trenger mer støtte og ressurser for å unngå arbeidsrelatert stress og utbrenthet. Til slutt peker forskerne bak studien på at tilføring av mer ressurser (økonomiske midler og personale) i noen tilfeller må til for at barnehagestyrere skal kunne redusere det arbeidsrelaterte stresset de opplever. 

Design

Tre grupper barnehagestyrere deltok i studien (totalt 80 deltakere). Barnehagestyrerne var oppmeldt til et lederutdanningskurs på mastergradsnivå som blant annet involverte en forelesning om arbeidsrelatert stress. Studiens datainnsamling fulgte i forlengelsen av denne forelesningen og ble gjort ved a) fokusgruppeintervjuer, b) idémyldring om kilder til stress, som igjen dannet utgangspunkt for rollespill med påfølgende fokusgruppeintervjuer, og c) framføring av rollespillene etterfulgt av plenumsdiskusjoner som inkluderte medstudenter som ikke deltok i studien. Plenumsdiskusjonene ble transkribert av en av forskerne. Datamaterialet ble kodet og tematisk kategorisert.

Referanser

Kristiansen, E., Tholin, K. R. & Bøe, M. (2021). “Early childhood centre directors coping with stress: firefighters and oracles”. International Journal of Education Management, 35(4):909–921.