Ways to implement preschool inclusion: A multiple-case study.

Forfatter
Lundqvist, J.
År
2021

Formål

Studien fokuserer på inkluderingspraksis i barnehagen. Den utforsker metoder for å realisere inkludering, hvordan støtte til barn med nedsatt funksjonsevne tilbys, og kvaliteten på denne inkluderingsinnsatsen. Forskningsspørsmålene er: 1. På hvilke måter blir inkludering implementert i barnehageenhetene? 2. Hvilke typer integrert og segregert støtte gis til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehageenhetene? 3. Hva er kvaliteten på inkluderingspraksisen i barnehageenhetene?

Resultat

Resultatene indikerer at god inkludering i barnehagen kan realiseres både i spesialiserte og helhetlige enheter, så vel som i fullt og delvis inkluderende enheter. Det kan imidlertid være utfordrende å sikre høykvalitets inkludering for barn med autismespekterforstyrrelse og synshemming, spesielt i enheter med lav inkluderingsgrad.

Design

Datamaterialet består av observasjoner og fokusgruppeintervjuer med 25 ansatte og 14 barn i alderen tre til fem år med ulike funksjonshemninger fra seks inkluderende barnehager i Sverige.

Referanser

Lundqvist, J. (2021). “Ways to implement preschool inclusion: A multiple-case study”. International Journal of Educational Research Open, 2:100097.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet for helsa, arbeidsliv och velferd, Sverige