Movement and physical activity in early childhood education and care policies of five nordic countries.

Forfatter
Sollerhed, A. C., Olesen, L. G., Froberg, K., Soini, A., Sääkslahti, A., Kristjánsdóttir, G., Vilhjálmsson, R., Fjørtoft, I., Larsen, R., Ekberg, J. E.
År
2021

Formål

Studien undersøker verdien av bevegelse og fysisk aktivitet i offentlige politiske dokumenter, som lover og læreplaner, for barnehagen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Formålet er å identifisere og diskutere likheter og forskjeller blant lovene og læreplanene for barnehagen i de nordiske landene. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke begrep knyttet til bevegelse og fysisk aktivitet (MoPA) finnes? 2) I hvilken sammenheng blir begrepene knyttet til bevegelse og fysisk aktivitet (MoPA) brukt? 3) Er bevegelse og fysisk aktivitet (MoPA) uttrykt som et mål i seg selv eller som et middel for å oppnå andre mål?

Resultat

Det ble identifisert syv begreper relatert til bevegelse og fysisk aktivitet i de politiske dokumentene: utvikling, miljø, uttrykksevne, helse og trivsel, læring og lek. Bevegelse og fysisk aktivitet ble omtalt både som et mål i seg selv og som et middel for å oppnå andre mål, for eksempel læring eller utvikling innen et annet område. Spesifikke formuleringer dedikert til bevegelse og fysisk aktivitet som et mål fantes i danske og finske læreplaner, og i noen grad også i den norske læreplanen, mens den islandske og svenske læreplanen nevnte det i hovedsak som et middel. Resultatene indikerer at bevegelse og fysisk aktivitet, som er viktig for barns utvikling, helse og trivsel, i varierende grad er et lavt prioritert verdiområde i barnehagepolitikken som er vedtatt av de nordiske landene, og at veiledningen som gis til pedagoger, er upresis.

Design

Forskerne samlet inn nasjonale offentlige politiske dokumenter (lover og læreplaner) fra de fem landene og identifiserte nøkkelord relatert til bevegelse og fysisk aktivitet. De utførte deretter en analyse av ordfrekvens i hvert dokument for å se hvilke nøkkelord som ble brukt og hvor hyppig de forekom. Deretter ble disse ordene sammenlignet på tvers av landene.

Referanser

Sollerhed, A. C., Olesen, L. G., Froberg, K., Soini, A., Sääkslahti, A., Kristjánsdóttir, G., Vilhjálmsson, R., Fjørtoft, I., Larsen, R. & Ekberg, J. E. (2021). "Movement and physical activity in early childhood education and care policies of five nordic countries". International journal of environmental research and public health, 18(24):13226.