Bridging or bonding: An organizational framework for studying social capital in kindergartens.

Forfatter
Vannebo, B. I., Ljunggren, E. B.
År
2021

Formål

Studien undersøker vår forståelse av sosial kapital ved å analysere sosial kapital som et organisasjonsfenomen. Her brukes barnehager (mer spesifikt drop-in barnehager) som et "prisme" der vi kan forstå hvordan sosial kapital dannes – og mekanismene som former utvikling av ulike former for nettverk innen velferdsorganisasjoner. Forskningsspørsmålene er: 1. Hvilke typer fellesskap bygges i drop-in barnehager? 2. Hvordan påvirker forskjeller i måter å organisere barnehager på hvilke former for sosial kapital som kan bygges i disse organisasjonene?

Resultat

Resultatene viser at barnehagene i studien i varierende grad lykkes med å bygge brobyggende nettverk og fellesskap. Resultatene viser videre at formelle organisatoriske faktorer som eierskap, organisatoriske mål, profilering, plassering og pedagogisk innhold påvirker dannelsen av brobyggere for sosial kapital. Sammensetningen av brukergrupper og brukergruppenes motivasjon for å delta påvirker tydeligst vilkårene for fellesskapsdannelse. Barnehager med en heterogen brukergruppe og en brukergruppe med fellesskapsorientering lykkes bedre med å skape brobyggende sosiale nettverk.

Design

Analysen er basert på kvalitative data bestående av intervjuer og dokumenter innhentet fra seks ulike barnehager i Norge, der analysen er gjort ved hjelp av begreper fra organisasjonsteori og Wengers teori om praksisfellesskap.

Referanser

Vannebo, B. I., & Ljunggren, E. B. (2021). "Bridging or bonding: An organizational framework for studying social capital in kindergartens". International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5):2663.