Barnehagen–en lærende organisasjon? Styreres forståelser av en lærende organisasjon og kjennetegn ved en lærende barnehage.

Forfatter
Wadel, C. C., Knaben, Å. D.
År
2021

Formål

Studien utforsker styrernes syn på hva en lærende barnehageorganisasjon er, hvilken type læring som bør foregå i barnehagen, og kjennetegn ved en lærende barnehage. For å forstå dette bedre undersøker studien styrernes forståelse av konseptet og hva de mener er viktig for læring i barnehagen. Forskningsspørsmålet er: Hva er kjennetegnene ved en barnehage som en lærende organisasjon basert på styreres forståelse?

Resultat

Resultatene viser at barnehagestyrere har varierende oppfatninger av hva en "lærende organisasjon" innebærer. Styrerne ser på felles refleksjon som essensielt for en lærende barnehage, med personalmøter som en sentral refleksjonsarena. Likevel opplever barnehagene utfordringer med å reflektere over egen daglig praksis, noe forskerne bak studien mener begrenser deres evne til å utvikle seg som lærende organisasjoner.

Design

Datamaterialet består av semistrukturerte intervjuer med fem styrere fra ulike barnehager i samme kommune. Intervjuene, som varte mellom 45 minutter til litt over en time, satte søkelys på styrernes forståelse av en lærende organisasjon og hva som kjennetegner en slik barnehage.

Referanser

Wadel, C. C., & Knaben, Å. D. (2021). "Barnehagen–en lærende organisasjon? Styreres forståelser av en lærende organisasjon og kjennetegn ved en lærende barnehage". Norsk pedagogisk tidsskrift, 105(4):397-408.