Immediate and Delayed Effects of Invented Writing Intervention in Preschool

Forfatter
Hofslundsengen, H., Hagtvet, B. E., & Gustafsson, J.
Kilde
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 29(7), 1473-1495.
År
2016
ISBN
29255308

Formål

Formålet med studien er å undersøke effekten av et tiukers program i oppdagende skriving (invented writing) med femårige barn i barnehagen. Barnas fonemiske oppmerksomhet, staving og lesing er i fokus.

Resultat

Resultatene viser at barna i intervensjonsgruppen klarte seg bedre i de to posttestene enn barna i kontrollgruppen. Barna i intervensjonsgruppen var blant annet bedre til å stave vanskelige ord (ortographically challenging words) enn barna i kontrollgruppen. Resultatene viser også at programmet i oppdagende skriving hadde en signifikant effekt på barnas fonemiske oppmerksomhet, staving og lesing i testen som barna tok rett etter at programmet var avsluttet. Da barna ble testet et halvt år etter skolestart, var effektene av programmet fortsatt til stede, men i mindre grad.

Design

Tolv barnehager med 105 barn på 5 år deltok i undersøkelsen. Barnehagene ble tilfeldig delt inn i to grupper bestående av én intervensjonsgruppe og én kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen på 40 barn fikk opplæring i oppdagende skriving. Kontrollgruppen bestod av 65 barn som fulgte det ordinære barnehageprogrammet.

Opplæringsøktene fokuserte på oppdagende skriving som en utforskende aktivitet både individuelt og i grupper. Aktivitetene tok utgangspunkt i at barna skulle utforske forholdet mellom lyd og skrift gjennom skriving. Hver opplæringsøkt varte rundt 20 minutter og ble gjennomført fire ganger i uken i en periode på ti uker. Opplæringen ble gjennomført av barnas barnehagelærere og barnehagelærerstudenter under veiledning av barnehagelærerne.

Barna ble testet i ferdigheter i fonemisk oppmerksomhet, staving og lesing før programmet startet, rett etter at det var avsluttet (det vil si cirka åtte uker før skolestart), og et halvt år etter skolestart.

Referanser

Hofslundsengen, H., Hagtvet, B. E., & Gustafsson, J. (2016). Immediate and Delayed Effects of Invented Writing Intervention in Preschool. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 29(7), 1473-1495.

Oppdragsgiver

Sogn og Fjordane University College