Pædagogens rolle og betydning for trivsel i børnehaven: Børneinformerede perspektiver på professionelle voksne

Forfatter
Koch, A. B.
Kilde
Nordic Studies in Education 36, 193-210.
År
2016
ISBN
27434821

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan en gruppe barn opplever og ser på medarbeidere (for eksempel barnehagelærere og assistenter) kort tid etter at de har sluttet i barnehagen. Studien undersøker hva barna tenker om medarbeiderne og rollene de inntar. Den undersøker også hvilken betydning medarbeideres valg av rolle kan få for barnas opplevelse av trivsel.

Resultat

I den første delanalysen fant forfatteren fire kategorier medarbeidere: den hyggelige voksne, ordensmakten, læremesteren og lekekameraten (den hyggevoksne, ordensmagten, læremesteren og legekammeraten). Ifølge forfatteren er den hyggelige voksne en varm, kjærlig, anerkjennende og oppmerksom voksen som barna oppsøker når de er triste, utrygge eller redde. Den hyggelige voksne tilbyr selskap og trygghet. Ordensmakten representerer makten i barnehagen, setter struktur på hverdagslige gjøremål, overvåker hverdagslivet, har fokus på regelbrudd og bidrar til rettferdige løsninger. Læremesteren er en spennende voksen som finner på nye aktiviteter, er kreativ og god til å motivere barna. Læremesteren planlegger typisk pedagogiske programmer og setter i gang spesielle aktiviteter. Lekekameraten er en voksen som er morsom og handler spontant, og som finner på noe som er artig og atypisk. Lekekameraten blir ofte omtalt som barnas yndlingsvoksne.

Den andre delanalysen plasserer de fire kategoriene voksne i forhold til lek, omsorg, respons og veiledning. Lekekameraten leker nesten som en jevnbyrdig deltaker i barnas egne leker, mens læremesteren setter i gang leker og aktiviteter ut fra didaktiske vurderinger. Den hyggelige voksne yter direkte omsorg for barnet, mens ordensmakten i større grad yter omsorg ved å forebygge problemer, løse konflikter og sørge for rettferdighet. Den hyggelige voksne reagerer på barnas umiddelbare behov for trygghet og nærhet, mens lekekameraten reagerer på barnas lekeinitiativer. Både læremesteren og ordensmakten er opptatt av veiledning, organisering og styring.

Den tredje delanalysen undersøker hvilken betydning medarbeiderrollene har for barnas trivsel. Forfatteren fokuserer særlig på glede, som handler om direkte trivsel, tilfredshet, som handler om indirekte trivsel, velvære, som handler om opplevelsen av trivsel her og nå, og velferd, som handler om å ha det bra og trives på den videre ferden langs livets landevei. Resultatene viser at lekekameraten og læremesteren skaper direkte trivsel og glede i barnehagen. Den hyggelige voksne og ordensmakten jobber for trivsel på et mer indirekte plan. De holder utkikk etter tegn på mistrivsel, som de søker å avhjelpe. Lekekameraten og den hyggelige voksne jobber for trivsel i et velværeperspektiv, da de legger vekt på barnas trivsel og opplevelser av glede her og nå. Læremesteren og ordensmakten jobber for trivsel i et velferdsperspektiv ved å styre etter fastlagt kompetanse som barnet kan bruke i fremtiden.

Design

Datamaterialet består av semistrukturerte intervjuer med elleve barn på 6 år i tre barnehager. Intervjuene handlet om barnas opplevelse av konkrete medarbeidere i barnehagen. Barna møtte forskeren gjennom to måneder og besøkte barnehagen som de hadde sluttet i tre måneder tidligere, i små grupper. Under besøket fikk barna i oppgave å ta bilder av steder hvor de hadde gjort noe sammen med medarbeiderne. Barna fortalte deretter historier om medarbeiderne mens de viste bildene. Datamaterialet består også av et gruppeintervju hvor alle de elleve barna deltok i en felles samtale om medarbeiderne i den gamle barnehagen. Dataene ble analysert ut fra en narrativ tilnærming.

Referanser

Koch, A. B. (2016). Pædagogens rolle og betydning for trivsel i børnehaven: Børneinformerede perspektiver på professionelle voksne. Nordic Studies in Education 36, 193-210.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt