"Drawing the leaves anyway": Teachers embracing children's different ways of knowing in preschool science practice

Forfatter
Areljung, S., Ottander, C., & Due, K.
Kilde
Research in science education.
År
2016
ISBN
27392404

Formål

Formålet med studien er å undersøke om og hvordan barnehagelærere (teachers) kombinerer naturvitenskap (science) med barnehagepraksis i aktiviteter med naturvitenskapelig innhold. Den undersøker (1) hvordan barnehagelæreres snakk om naturvitenskap i barnehagen er knyttet til forskjellige måter barn lærer om naturvitenskap på, og (2) hvordan barnehagelærere håndterer antatte spenninger mellom naturvitenskapelig praksis, som legger vekt på de objektive og logiske sidene ved læring, og barnehagepraksis, som legger vekt på de subjektive og intuitive sidene ved læring.

Resultat

Generelt viser resultatene at barnehagebarn kan lære om naturvitenskap på mange måter, og at barna nærmer seg naturvitenskap med hele kroppen, for eksempel ved hjelp av drama, dans og eksperimenter, i barnehageaktivitetene. Barnehagelærerne kombinerer generelt naturvitenskapelige læringsmål med barnehagepraksis på en måte som ikke skaper spenninger mellom naturvitenskapelig praksis og barnehagepraksis, og når barnehagelærerne snakker om naturvitenskap, beveger de seg uten problemer frem og tilbake mellom læring som kan knyttes til noe subjektivt og intuitivt, og læring som kan knyttes til noe objektivt og logisk. Studien viser hvordan naturvitenskap i barnehagen er knyttet til de to ovennevnte begrepsparene, og at det ene begrepet (logisk) ikke har større verdi enn det andre (intuitiv). Ifølge forfatterne indikerer dette funnet at barnehagelærerne i studien har funnet en måte å gjennomføre barnehageaktiviteter med naturvitenskapelig innhold på som trosser de antatte spenningene mellom naturvitenskap og barnehagepraksis.

Forfatterne finner at de aller fleste barnehagelærerne snakker om naturvitenskap i barnehagen som noe som skal gi barna kunnskap om og forståelse for den materielle verdenen, mens bare et fåtall snakker om det som noe som skal bidra til at barna kan finne forklaringer på naturvitenskapelige fenomener. Generelt synes ikke barnehagelærerne at det er vanskelig å oppfylle læringsmålene for naturvitenskap i barnehagen. I fire av de elleve barnehagene har noen av eller alle barnehagelærerne en holdning som tilsier at de skal være tilbakeholdne og ikke blande seg inn i barnas egne tanker om naturvitenskap. Barnehagelærere fra fem av barnehagene uttrykker motstand mot å skulle vurdere barnas oppfatninger som «riktige» eller «feil» eller å gi barna «ferdiglagde svar». Ifølge forfatterne kan dette tolkes dit hen at barnehagelærerne ønsker å vektlegge prosessen som leder mot et svar eller en konklusjon, i stedet for selve konklusjonen, og at de ønsker å posisjonere barnehagens praksis som noe annet enn den naturvitenskapelige praksisen som foregår i skolen.

Design

Datamaterialet består av fokusgruppeintervjuer med barnehagelærere fra elleve barnehager (preschools) med barn i alderen 1–5 år. Disse barnehagene er valgt ut fordi naturvitenskap er en uttalt del av barnehagepraksisen deres. Forskerne besøkte hver barnehage fem til tolv ganger og observerte og tok opp video av praksisen. Deretter deltok tre til fem barnehagelærere fra hver barnehage i et fokusgruppeintervju hvor de fikk se utvalgte videoopptak av den daglige praksisen. Målet var å gi dem mulighet til å diskutere naturvitenskap i barnehagen og aktiviteter med naturvitenskapelig innhold. Intervjuene ble tatt opp på lyd og video og deretter transkribert. Forskerne analyserer datamaterialet ut fra de to begrepsparene objektiv-subjektiv og logisk-intuitiv.

Referanser

Areljung, S., Ottander, C., & Due, K. (2016). "Drawing the leaves anyway": Teachers embracing children's different ways of knowing in preschool science practice. Research in science education. DOI: 10.1007/s11165-016-9557-3

Oppdragsgiver

Studien er del av et større forskningsprosjekt som er finansiert av Vetenskapsrådet