Leadership for Developing Consensus of Perspectives on Children’s Learning in Early Childhood Centers

Forfatter
Moen, K. H.
Kilde
Varhaiskasvatuksen Tiedelehti – Journal of Early Childhood Education Research 5(2), 226-246.
År
2016
ISBN
29561318

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan styrere (directors of early childhood centers) jobber med å fremme en felles forståelse av barns læring blant medarbeiderne. Forfatteren stiller tre undersøkelsesspørsmål: (1) Hvor eksplisitt jobber styrerne med å fremme en felles forståelse av barns læring blant medarbeiderne? (2) Hvordan leder og organiserer styrerne prosessen i dette arbeidet? (3) Hva oppfatter styrerne som spesielt utfordrende i dette arbeidet?

Resultat

Generelt viser resultatene at det er forskjell på hvor eksplisitt de enkelte styrerne jobber med å fremme en felles forståelse av barns læring blant medarbeiderne. Styrerne leder og organiserer lærings- og utviklingsprosesser på forskjellige formelle og uformelle måter for å fremme en felles forståelse av barns læring blant medarbeiderne, og de tar i bruk både direkte og indirekte pedagogisk lederskap. Bare én av styrerne hadde ikke jobbet med læringsbegrepet i det hele tatt.

Studien viser at styrerne som tar i bruk direkte pedagogisk lederskap (direct pedagogical leadership), jobber med perspektiver på barns læring på en tydelig og eksplisitt måte. Disse styrerne er svært opptatt av begrepet læring og diskuterer læringsbegrepet med medarbeiderne på forskjellige måter. Perspektiver på barns læring blir også innarbeidet i barnehagens årsplan, visjoner, hjemmesideprofil osv. Noen av styrerne benytter også eksterne ressurser som relevante kurs arrangert av kommunen eller faglitteratur, studieturer, nettverk og samarbeid med universiteter eller høyskoler.

Styrerne som utøver indirekte pedagogisk lederskap (indirect pedagogical leadership), skaper formelle strukturer som organiseres og identifiseres som arenaer for medarbeiderlæring. Innenfor disse rammene kan medarbeiderne dele erfaringer, refleksjoner og kunnskap med hverandre og dermed utforske verdier og perspektiver på barns læring. Selv om de fleste styrerne oppgir at de ser på seg selv som ansvarlige opphavsmenn for slike lærings- og utviklingsprosesser, beskriver noen styrere også ideer og emner som kommer fra medarbeiderne selv. Dermed er det ikke bare snakk om ovenfra-og-ned-prosesser, men også det stikk motsatte.

Studien viser at styrerne synes det er utfordrende å fremme en felles forståelse av barns læring blant medarbeiderne, spesielt fordi det krever svært mye tid. En stor andel medarbeidere uten pedagogisk utdanning innebærer blant annet at det er utfordrende å diskutere teoretiske perspektiver på barns læring, noe som gjør arbeidet ekstra tidkrevende.

Design

Datamaterialet består av semistrukturerte intervjuer med 16 styrere fra både kommunale og private barnehager i tre norske kommuner. Fire styrere var ansatt i små barnehager (< 45 barn), sju var ansatt i mellomstore barnehager (45–79 barn), og fem var ansatt i store barnehager (> 80 barn). Dermed var det stor forskjell på størrelsen på medarbeidergruppene som de enkelte styrerne hadde lederansvar for. Alle styrerne var utdannet barnehagelærer, mens 14 også hadde tatt etterutdanning. Alle hadde omfattende erfaring fra barnehageområdet, mens erfaringen som styrer varierte fra 4 måneder til 32 år.

Referanser

Moen, K. H. (2016). Leadership for Developing Consensus of Perspectives on Children’s Learning in Early Childhood Centers. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti – Journal of Early Childhood Education Research 5(2), 226-246.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet i Norge