Letting go of Managing? Struggles over Managerial Roles in Collaborative Governance

Forfatter
Plotnikof, M.
Kilde
Struggles over Managerial Roles in Collaborative Governance. Nordic journal of working life studies 6(S1), 109-128.
År
2016
ISBN
31576466

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan ansatte i den kommunale barnehageforvaltningen (public managers) håndterer de skiftende rollene i et forsøk med samskapende styring (collaborative governance). Det primære forskningsspørsmålet lyder: Hvordan posisjonerer kommunale forvaltere seg under praksis knyttet til samskapende styring, og hvilke utfordringer møter de?

Resultat

Resultatene peker på at kommunale forvaltere som konstruerer nye roller for å legge til rette for samskapende styring, står overfor en utfordring i form av et rolleskifte, det vil si de skal bevege seg fra «gamle», hierarkisk definerte roller til en ny rolle som tilrettelegger av felles prosesser. Forvalternes bevegelse mot den nye rollen begynner ifølge forfatteren med at de konstruerer samskapende styring som en løsning på eksisterende problemer som er underlagt hierarkisk organisering og kontroll. De produserer dermed et behov for å skifte den gamle kontrollrollen ut med tilretteleggerrollen. Deretter kjemper forvalterne med å håndtere den nye rollen og frustrasjonen som ligger i å skulle styre ukontrollerbare sosiale dynamikker mellom forskjellige aktører. Analysen peker imidlertid på at forvalterne, gjennom disse utfordringene, lykkes med å skape et nytt handlingsrom for seg selv, basert på makten de har til å legge til rette for felles prosesser. Men studien viser at forvalterne ikke bare må bevege seg fra én rolle til en annen – de må også kjempe med motsetningsfylte roller. I den forstand omfatter utfordringene med samskapende styring ikke bare å skifte til en ny rolle, men også å posisjonere seg mellom flere roller samtidig.

Design

Analysen er basert på etnografiske data fra et forsøk med nye former for kvalitetssikring på barnehageområdet. Forsøket fant sted i to kommuner fra 2010 til 2014. Forsøket omfattet praksiser inspirert av samskapende styring, hvor forskjellige aktører, blant annet kommunale forvaltere, politikere, barnehagestyrere, barnehagelærere, barn og foreldre, var involvert i utviklingen av kvalitetsstyring i barnehagen. Som en del av forsøket eksperimenterte de to kommunene med alternative former for kvalitetsstyring, herunder seminarer og barnehagemarkedsplasser. Barnehagemarkedsplassen var en arena for tverrfaglige dialoger mellom forskjellige aktører og et sted hvor barnehagene presenterte sitt pedagogiske arbeid.

Datamaterialet omfatter feltnotater, fotografier, video- og lydopptak fra deltakende observasjoner, intervjuer med kommunale forvaltere, styrere og barnehagelærere (enkeltvis og i grupper) samt diverse organisatoriske dokumenter som refleksjonsnotater, e-postkorrespondanse osv.

Referanser

Plotnikof, M. (2016). Letting go of Managing? Struggles over Managerial Roles in Collaborative Governance. Nordic journal of working life studies 6(S1), 109-128.

Hvid & Plotnikof (2012): "Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud". Endvidere skal nærværende studie kobles til et andet studie af samme forfatter, som indgår i dette års kortlægning: Changing Market-Values? Tensions of Contradicting Public Management Discourses - A Case From the Danish Daycare Sector.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt