Interpreting Values in the Daily Practices of Nordic Preschools: A Cross-Cultural Analysis

Forfatter
Puroila, A.-M., Johansson, E., Estola, E., Emilson, A., Einarsdóttir, J., & Broström, S.
Kilde
International Journal of Early Childhood 48, 141-159.
År
2016
ISBN
27434015

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan ansatte i barnehager fortolker pedagogiske praksiser ut fra verdiperspektiver i nordiske barnehager.

Resultat

Generelt viser resultatene at barnehageansatte (practitioners) er enige om en rekke sentrale pedagogiske ideer og verdier i alle de nordiske landene. Verdier som omsorg (caring), disiplin, kompetanse og demokrati var vanligst i fokusgruppeintervjuene. Ifølge forfatterne brukte de ansatte ofte indirekte måter å kommunisere verdisettet på, for eksempel ved å adskille seg selv fra barnehagelæreren i den transkriberte episoden eller ved å foreslå alternative måter å handle på i den konkrete situasjonen.

Ifølge forfatterne er forskjellene mellom individuelle ansatte og barnehager større enn forskjellene mellom de nordiske landene. Studien viser blant annet at forskjellige emner og verdier ble diskutert i større eller mindre grad i de ulike barnehagene. Temaer knyttet til verdier som omsorg ble for eksempel i høy grad diskutert av en gruppe praktikere i Finland, mens demokratiske verdier i høy grad ble diskutert av de danske barnehageansatte.

Resultatene indikerer at ansatte i barnehager har vanskelig for å sette ord på og identifisere verdier i barnehagen. De er mer vant til å diskutere pedagogiske praksiser med utgangspunkt i pedagogiske termer enn ut fra verdimessige perspektiver. De bruker for eksempel sjelden begrepet verdi og tar heller ikke eksplisitt opp barnehagens verdigrunnlag.

Design

Studien er en del av det nordiske forskningsprosjektet «Values education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow», som omfatter nasjonale aksjonsforskningsprosjekter i Danmark, Finland, Norge, Sverige og på Island. Datainnsamlingen bygger på ti gruppeintervjuer, to i hvert av de nordiske landene, hvor barnehagelærere og pleiere (teachers and trained nurses) ble bedt om å lese, fortolke og diskutere en transkribert episode fra en svensk barnehage. I alt 45 ansatte deltok i grupper på to til sju ansatte og én til tre forskere. Datamaterialet består av lydopptak og transkripsjoner av gruppediskusjonene, som ble analysert både nasjonalt og på tvers av de nordiske landene.

Referanser

Puroila, A.-M., Johansson, E., Estola, E., Emilson, A., Einarsdóttir, J., & Broström, S. (2016). Interpreting Values in the Daily Practices of Nordic Preschools: A Cross-Cultural Analysis. International Journal of Early Childhood 48, 141-159.

Oppdragsgiver

NordForsk og Finlands Akademi