Central skills in toddlers’ and pre-schoolers’ mathematical development, observed in play and everyday activities

Forfatter
Reikerås, E.
Kilde
Nordic Studies in Mathematics Education 21(4), 57-77.
År
2016
ISBN
29456116

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilke sentrale matematiske ferdigheter barn i alderen 2 år og 9 måneder mestrer, og hvordan ferdighetene deres har utviklet seg etter to år, det vil si når barna er 4 år og 9 måneder gamle.

Resultat

Generelt viser resultatene at det er stor spredning i barnas matematiske ferdigheter når de er cirka 2 år og 9 måneder gamle, mens de fleste barna har et høyt nivå av matematiske ferdigheter når de er blitt cirka 4 år og 9 måneder. Studien viser dermed en betydelig utvikling i barnas matematiske ferdigheter fra første til andre observasjonsperiode. Forfatterne finner at resultatene hovedsakelig stemmer overens med resultater fra tidligere forskning, men at resultatene innenfor områdene tall, tallrekke og telling samt antall er litt dårligere enn forventet. Derimot er resultatene for to oppgaver (items) innenfor områdene rom og form (å legge puslespill) og matematisk språk (å følge veiledninger om plassering, for eksempel «under benken») litt bedre enn resultater fra tidligere forskning.

Design

Studien er en del av forskningsprosjektet «Stavangerprosjektet – Det lærende barnet», som er et samarbeid mellom Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Datainnsamlingen bygger på strukturerte observasjoner av barnas lek og hverdagsaktiviteter i til sammen 86 kommunale og private barnehager i Stavanger kommune. Observasjonene er gjort av personalet på bakgrunn av observasjonsmaterialet «Matematikken, individet og omgivelsene». I alt 1003 barn i alderen 2 år og 9 måneder deltok, og av disse deltok 744 barn da de var 4 år og 9 måneder gamle. Barna ble observert i lek og hverdagsaktiviteter i barnehagen i to tremåneders perioder, og seks matematiske områder ble undersøkt: (1) rom og form, (2) mønster og orden, (3) tall, tallrekke og telling, (4) antall, (5) matematisk språk og (6) problemløsing (logical reasoning).

Referanser

Reikerås, E. (2016). Central skills in toddlers’ and pre-schoolers’ mathematical development, observed in play and everyday activities. Nordic Studies in Mathematics Education 21(4), 57-77.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt