Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen

Forfatter
Slettner, S., & Gjems, L.
Kilde
Nordisk barnehageforskning 12(2), 1-16.
År
2016
ISBN
27440641

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan spontane hverdagssamtaler mellom en barnehagelærer og ulike barn kan fremme barnas utvikling av tidlig litterasitet.

Resultat

Forfatterne konkluderer med at barnehagelæreren må være oppmerksom på hvilke temaer barna er opptatt av for å gi dem relevant språklig støtte og utfordring i samtaler. Barnehagelæreren må bygge på barnas egne uttrykksmåter og vurdere hvilken støtte de har nytte av. Studien viser at når barna selv får lov til å bestemme hvordan de skal delta i samtalene, blir samtalene positive, utvidende og språkstimulerende. Resultatene indikerer at betingelsene for utvidende samtaler er best når det er få samtaledeltakere. Da får hvert enkelt barn mulighet til å uttrykke seg språklig og snakke om sine egne erfaringer og opplevelser. Dette er ifølge forfatterne viktig for at barna skal kunne utvikle tidlig litterasitet.

Design

Det empiriske materialet er basert på videoopptak fra én barnehage med 22 barn i alderen 3–6 år, hvorav ni er flerspråklige. Dataene er samlet inn over en periode på 18 måneder og består av videoopptak av spontane hverdagssamtaler mellom barnehagelæreren og barna. I studien presenterer forfatterne fem utvalgte samtaleutdrag som de analyserer med utgangspunkt i hvordan barnehagelærerens respons på og spørsmål til barnas ytringer utvider barnas språkbruk. Samtaleutdragene er valgt fordi de illustrerer bredden i de litterasitetsfremmende samtalene både når det gjelder tema og de forskjellige situasjonene der samtalene foregår. Samtalene oppstod i flere forskjellige kontekster, og lengden på samtalene varierte mye.

Referanser

Slettner, S., & Gjems, L. (2016). Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen. Nordisk barnehageforskning 12(2), 1-16.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt