Distans, disciplin och dogmer – om ett villkorat lyssnande i förskolan: En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik

Forfatter
Folkman, S.
Kilde
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
År
2017

Formål

Formålet med avhandlingen er å undersøke hvordan forskjellige aspekter ved det å lytte (lyssnande) kommer til uttrykk i en Reggio Emilia-inspirert pedagogikk. Forskningsspørsmålene er: Hvordan manifesterer selve lytteakten seg, det vil si hva utgjør en lyttende tilnærming ifølge barnehagelærerne, og hvordan beskriver barn opplevelsene av å lytte og bli lyttet til i en barnehagekontekst? Hvordan viser barnets stemme seg – hvilke av barnas forskjellige interesser møtes med respons, og hvilke gjør det ikke? Hva er det ifølge barnehagelærerne mulig å tenke om barnehagepraksis i en Reggio Emilia-kontekst, og hvordan utfolder diskusjon og uenighet seg?

Resultat

Ifølge forfatteren peker resultatene på at det å lytte i de Reggio Emilia-inspirerte barnehagene innordnes i spesifikke lytteteknikker som styrer barnehagelærernes oppmerksomhet i en bestemt retning og trekker dem bort fra det umiddelbare og spontane. Lytteteknikkene setter videre barnas kunnskapsdanning inn i gitte rammer og styrer dem i en bestemt retning med hensyn til hva man som barn bør og ikke bør skape mening rundt. Også barnehagenes organisasjon og det pedagogiske miljøet sender et budskap til barna om hva som betraktes som ønskverdig og verdifullt i barnehagens praksis. Resultatene tyder også ifølge forfatteren på at den Reggio Emilia-inspirerte pedagogikken som utfoldes i de undersøkte barnehagene, er preget av en kultur der man som barnehagelærer unngår å stille spørsmål ved det man opplever som problematisk ved den pedagogiske praksisen. Barnehagelærerne innordner seg i stedet Reggio Emilia-pedagogikkens rammer.

Design

Det empiriske materialet består av 19 intervjuer med barnehagelærere og 18 intervjuer med barn i alderen 3 til 5 år. Hensikten med intervjuene med barnehagelærere fra Reggio Emilia-inspirerte barnehager er å få et innblikk i barnehagelærernes refleksjoner rundt det å lytte i deres egen praksis. Intervjuene med barna tar utgangspunkt i 13 spørsmål som handler om barnas opplevelser av å lytte og bli lyttet til i barnehagen. Intervjusvarene tolkes fremfor alt ut fra Daniel Sterns utviklingspsykologiske teori og Michel Foucaults diskursanalytiske teori.

 

Referanser

Folkman, S. (2017). Distans, disciplin och dogmer – om ett villkorat lyssnande i förskolan: En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik. Licentiatavhandling. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.