Phonological awareness training with articulation promotes early reading development

Forfatter
Fälth, L., Gustafson, S., & Svensson, I.
Kilde
Education, 137(3), 261-276.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke effekten av Fonomix – en svensk intervensjon rettet mot fonologiske ferdigheter og artikulasjon – på barns fonologiske bevissthet og leseferdigheter i den svenske førskoleklassen (preschool class). Forskningsspørsmålene lyder: (1) Hvilke effekter hadde intervensjonen på bokstav- og lydkunnskap og på avkoding av ord, begrenset til de bokstav–lyd-kombinasjonene som var inkludert i intervensjonsprogrammet? (2) Hvilke overføringseffekter hadde intervensjonen på fonologisk bevissthet og på avkoding av ord når alle lyder og bokstaver var inkludert? (3) Hva var effektene på barn som stod i fare for å utvikle lesevansker, sammenlignet med barn som fulgte en vanlig leseutvikling?

 

Resultat

Basert på de tidlige leseferdighetene ble de deltakende barna, både i den eksperimentelle gruppen og i sammenligningsgruppen, delt inn i undergrupper: barn som stod i fare for å utvikle lesevansker, og barn med vanlig leseutvikling. Resultatene viste at barna i den eksperimentelle gruppen – både de med og uten risiko for å utvikle lesevansker – hadde større fremgang enn barna i sammenligningsgruppen. Disse positive resultatene gjaldt både for lyder og ord som var med i intervensjonen, og nye lyder og ord som ikke hadde vært med i intervensjonen. Dette funnet peker ifølge forfatterne på at effektene av intervensjonen er overførbare, det vil si at treningen av Fonomix’ spesifikke bokstav–lyd-kombinasjoner også hjelper barn med å lese andre bokstaver og lyder. Ved den oppfølgende testen seks måneder etter at intervensjonen var avsluttet fant forfatterne at effektene av intervensjonen fortsatt var gjeldende, i tillegg til at utviklingen til den eksperimentelle gruppen var mer markant enn utviklingen til sammenligningsgruppen.

Design

Effekten av Fonomix-metoden på svenske førskoleklassebarn ble utforsket i en longitudinell intervensjonsstudie. Til sammen 69 barn fra to skoler deltok i studien, og 39 av disse ble plassert i en eksperimentell gruppe og 30 i en sammenligningsgruppe.
Fonomix-intervensjonen bestod av fonologisk trening med vekt på uttale. Treningsmateriellet omfattet åtte bokstav–lyd-kombinasjoner og den tilhørende uttalen. Uttalen ble illustrert med bilder av munner og ble supplert med øvelser foran et speil. Intervensjonen varte omtrent 45 timer fordelt over hele skoleåret. Sammenligningsgruppen fulgte et materiell kalt Trulle, som baserte seg på rim, setninger, ord, stavelser og lyder. Gruppen brukte videre et materiell som var utarbeidet av deres egne barnehagelærere (teachers), der barna lekte med språket, for eksempel gjennom lytteleker. Sammenligningsgruppen brukte i alt omkring 45 timer på treningen, noe som tilsvarte den eksperimentelle gruppens tidsforbruk på Fonomix-intervensjonen. For å teste effekten av intervensjonen ble de deltakende barnas tidlige leseferdigheter (pre-reading skills) testet individuelt før intervensjonen startet, midt i skoleåret, rett etter at intervensjonen var avsluttet, og seks måneder etter at den var avsluttet.

Referanser

Fälth, L., Gustafson, S., & Svensson, I. (2017). Phonological awareness training with articulation promotes early reading development. Education, 137(3), 261-276.