Organisationsmodell för teamlärande – Tema: Fler män i förskolan

Forfatter
Heikkilä, M.
Kilde
Utbildning och lärande, 11(1), 64-81.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å identifisere fremgangsmåtene, initiativene og prosessene som utføres i sju kommuner i den innledende delen av arbeidet med å ansette flere menn i barnehagene.

Resultat

Analysen viser at organisasjon spiller en sentral rolle for hvordan arbeidet i kommunene drives. Kommunene som arbeider aktivt for å ansette flere menn i barnehagene, har tydelig definerte arbeidsgrupper som har en idé om mandatet sitt, altså hva de kan gjøre og ikke gjøre, og hvilke kanaler de kan bruke. Slike arbeidsgrupper kan bestå av representanter fra personalavdelingen, barnehagerepresentanter og personer med kompetanse på likestilling og kjønn. Noen ganger deltar en leder fra forvaltningen, eller en leder fra forvaltningen har vært aktivt med på å danne gruppen. Ifølge forfatteren viser gruppesammensetningen at kommunene ikke bare ser spørsmålet om mannlige ansatte i barnehagen som et likestillingsspørsmål, men også som et spørsmål knyttet til rekruttering (HR) og barnehagekvalitet. Spørsmålet om mannlige ansatte kan dermed sies å hvile på tre bein: likestilling, rekruttering/HR og kvaliteten i barnehagen. Analysen peker imidlertid på at likestillingsspørsmålet er det mest sentrale av de tre aspektene i den innledende fasen av kommunenes arbeid.

Analysen peker videre på at målformuleringer er viktig i endringsarbeidet. Det er arbeidsgruppene som driver arbeidet i kommunene, og som utarbeider planer for hvordan de skal jobbe med de fastsatte målene. Disse målene kan enten være formulert av arbeidsgruppene selv, eller de kan være mål som andre kommunale instanser har formulert, men som arbeidsgruppene ser at de kan bidra til å oppnå.

Utviklingsklimaet i kommunen er også i fokus, og ut fra intervjuene ser det ifølge forfatteren ut til at kommunenes generelle syn på likestillingsarbeid er av betydning. Til slutt går det frem at flere elementer kan virke forstyrrende på arbeidet med å øke andelen mannlige ansatte i barnehager, blant annet ved omorganiseringer og lederskifte.

Oppsummert viser analysen at arbeidet med å få flere mannlige ansatte i barnehagen utføres på mange forskjellige måter i kommunene, men at de viktigste faktorene, uansett kommunestørrelse, er å ha en organisasjon og et mål for arbeidet.

Design

Studien undersøker sju kommuner som deltar i et nettverk som har som mål å øke antall mannlige ansatte i barnehager. Forfatteren bruker en følgeforskningsdesign som tar form av interaktiv forskning / aksjonsforskning. Følgeforskningen i denne studien bygger på nettverksmøter, intervjuer og besøk i kommunene. Nettverksmøtene er interaktive, og innholdet avgjøres av deltakernes ønsker og behov. Samtaler fra nettverksmøtene er dokumentert og utgjør en del av det empiriske materialet som samles inn gjennom følgeforskningen. Intervjuene er gjennomført med nøkkelpersoner i arbeidet med å øke andelen mannlige ansatte, for eksempel barnehagelærere, styrere og forvaltningsledere. Intervjuene er semistrukturerte og kvalitative og gjennomført med enkeltpersoner eller som gruppeintervjuer.

Analysen legger vekt på begrepene kunnskapssyn, ledelsesstøtte (ledningsstöd), målformulering, organisasjon og utviklingsklima (utvecklingsklimat). I analysen undersøker forfatteren om disse begrepene brukes på samme eller forskjellige måter i kommunene, og hvordan de kommer til uttrykk i intervjuene.

Referanser

Heikkilä, M. (2017). Organisationsmodell för teamlärande – Tema: Fler män i förskolan. Utbildning och lärande, 11(1), 64-81.