Barns övergång från förskola till skola: en multipel fallstudie om övergångsaktiviteter

Forfatter
Lundqvist, J. & Sandström, M.
År
2020

Formål

Studien beskriver og analyserer barns overgang fra barnehage til skole i to svenske kommuner, og de aktiviteter som blir satt i gang for å gjøre overgangen god for barn og foreldre. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke overganger gjør barn fra barnehage til skole i de undersøkte kommunene? 2) Hvilke aktiviteter støtter en smidig overgang mellom barnehage og skole i de to kommunene? 3) Hvilke utfordringer og forbedringspotensial kan identifiseres i arbeidet med å gjøre overgangene bedre i de to kommunene?

Resultat

Resultatene viser at overgangene fra barnehage til skole var ulike og at det ble gjennomført forskjellige aktiviteter for å lette overgangene. Overgangsaktivitetene var både generelle (arrangert for alle barn) og individuelle (arrangert for barn med behov for ekstra støtte). Det var vanligst med generelle aktiviteter der barna selv fikk delta. Det ble derimot arrangert få individuelle aktiviteter der barnet selv deltok. Flere utviklingsområder framstod som viktige i arbeidet med å gjøre overgangene mellom barnehage og skole bedre: 1) Personalet i skolefritidsordningen bør involveres mer. 2) Overgangsaktivitetene bør evalueres i større grad og utvikles slik at det blir tydelig hvem som gjør hva og hvilke aktiviteter som er viktigst. 3) Barna bør involveres mer i planleggingen og evalueringen av aktivitetene, slik at disse tilpasses barnas behov. 4) Bestemte personer i barnehagene og skolene bør ha ansvaret for arbeidet med overganger, slik at disse vernes og koordineres. 5) Det bør være mer erfaringsutveksling mellom barnehager, skoler og skolefritidsordninger for å sikre kontinuitet og utvikling. 6) Alle barn bør få tilbud om å delta i overgangsaktiviteter.

Design

Studien er en del av et forskningsprosjekt som handler om overganger fra barnehage til skole. Metoden som blir brukt er en kvalitativ fler-casestudie med kvantitative innslag. Til sammen 37 ansatte i barnehage, skole og skolefritidsordning fra to svenske kommuner deltok i studien. Datamaterialet ble samlet inn ved fokusgruppesamtaler og semistrukturerte intervjuer med barnehagestyrere, rektorer og lærere, skolefritidsansatte, barnehageansatte og spesialpedagoger i løpet av 2017. Forskerne observerte også enkelte overgangsaktiviteter i kommunene (informasjonsmøter, åpent hus, besøksdag). Datamaterialet ble analysert tematisk.

Referanser

Lundqvist, J. & Sandström, M. (2020). «Barns övergång från förskola till skola: en multipel fallstudie om övergångsaktiviteter». Nordic Studies in Education, 40(2):129–148.

Oppdragsgiver

Samhällskontraktet, Sverige. Mälardalens kompetensecentrum för lärande, Sverige