Barriers and facilitators for partnerships between parents with immigrant backgrounds and professionals in ECEC: a review based on empirical research

Forfatter
Norheim, H. & Moser, T.
År
2020

Formål

Artikkelen sammenstiller resultatene av 25 studier på faktorer som forhindrer og tilrettelegger for et godt partnerskap mellom foreldre med innvandrerbakgrunn og barnehager. Forskningsspørsmålet er: Hva vanskeliggjør og hva tilrettelegger for partnerskap mellom foreldre med innvandrerbakgrunn og ansatte i barnehager?

Resultat

Foreldre med innvandrerbakgrunn har et uttalt ønske om å inngå i et partnerskap med de barnehageansatte, samt om å bli kjent med og forstå vertskulturen. Språklige barrierer, asymmetri i maktbalansen, samt kulturelle forskjeller og uforeneligheter, er barrierer for å bygge et partnerskap mellom innvandrerforeldre og de barnehageansatte. Partnerskapssamarbeidet kan styrkes når foreldre med innvandrerbakgrunn får tilgang til majoritetsspråket, dersom barnehagen har tospråklige ansatte eller tolk, eller dersom foreldrene har tospråklige personer blant deres private relasjoner. Det er også viktig å gi foreldre med innvandrerbakgrunn nok tid til å uttrykke seg, for eksempel i utviklingssamtaler om barnet. Dersom de(n) barnehageansatte for eksempel dominerer samtalen, skaper dette en barriere for et reelt partnerskap, da en asymmetri i maktbalansen etableres/vedlikeholdes. Kulturelle ulikheter og uforeneligheter kan også forhindre partnerskap. Slike utfordringer kan være konstruktive, men vekst som følge av slike ulikheter krever gjensidig tillit og dialog. Artikkelforfatterne fremhever barnehagens ansvar og rolle i å tilrettelegge for partnerskap, samt for å bygge de broene som et reelt partnerskap mellom foreldre med innvandrerbakgrunn og barnehagen krever.

Design

Oversiktsartikkelen bygger på et systematisk søk etter relevante kvalitative og kvantitative empiriske studier. De 25 inkluderte studiene er fra Nord-Amerika, Europa, Australia, New Zealand og Israel. Typene foreldreinvolvering som ble målt som uttrykk for partnerskap, var (a) foreldres kommunikasjon med barnehageansatte, (b) foreldres utføring av frivillige oppgaver i barnehagen og (c) foreldres deltakelse i avgjørelser.

Referanser

Norheim, H. & Moser, T. (2020). "Barriers and facilitators for partnerships between parents with immigrant backgrounds and professionals in ECEC: a review based on empirical research". European Early Childhood Education Research Journal, 28(6):789-805.