Guiding Preschool Play for Cultural Learning: Preschool Design as Cultural Niche Construction

Forfattere
Samuelsson, R.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barnehagen kan organiseres på en måte som støtter kulturell læring gjennom veiledet lek. Studien undersøker hvordan barnehagelærere legger til rette for interaksjon og skaper et miljø som tilbyr barna kulturelle tilblivelser (affordances) for lek. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan støtter utformingen av barnehagene kulturell læring gjennom lek? 2) På hvilke måter påvirker ulike kulturelle trekk hverandre (cultural niche construction) og hvordan kommer slik gjensidig påvirkning til syne i barnas lekinteraksjon?

Resultat

Resultatene av studien støtter ideen om at lekmiljøet i barnehagen også er et læringsmiljø. Læringsmiljøer som involverer lek, kan fremme kulturell læring gjennom lokale former for kulturell interaksjon og påvirkning. Veiledet lek kan støtte barnehagebarn i deres kulturelle læring gjennom de kulturelle tilblivelsene som finner sted i leken. Lek i barnehagen bør derfor anses som en forberedelse for barnas senere kulturelle handlinger. Barnehagelærerne spiller også en rolle i barnas kulturelle utforsking og tilblivelser, da kombinasjonen fri lek og veiledet lek beriker barnas lek- og læringsmiljø. Fordi barnehagelæreres praksiser i noen grad formes av barnehagens fysiske og kulturelle tilblivelser, er det viktig å ha fokus på barnehagens fysiske og kulturelle utforming.

Design

Studien henter datamaterialet fra tre etnografiske studier utført i tre avdelinger i flerspråklige barnehager i Sverige. De tre studiene inkluderer til sammen 49 barn som ble observert i naturlige leksituasjoner. Barnas frie lek og kommunikasjon, både den verbale og non-verbale, ble filmet eller tatt opp på bånd. Lyd-/videoopptakene ble supplert med feltnotater. Dette materialet, sammen med intervjuer av barnehagelærerne og fotografier av blant annet barnehagemiljøet, utgjorde det samlede datamaterialet for denne studien. Datamaterialet for de tre individuelle studiene ble sammenlignet på tvers gjennom kvalitativ syntese.

Referanser

Samuelsson, R. (2020). “Guiding Preschool Play for Cultural Learning: Preschool Design as Cultural Niche Construction” Frontiers in Psychology, 11(2020): artikkel 545846.

Oppdragsgiver

Södertörns högskola, Sverige