Interaction Quality and Children’s Social-Emotional Competence in Norwegian ECEC

Forfatter
Løkken, I. M., Broekhuizen, M. L., Barnes, J., Moser, T., Bjørnestad, E.
År
2018

Formål

Studien undersøker sammenhengen mellom samspillskvaliteten ved norske småbarnsavdelinger når barna er tre år gamle og barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Forskningsspørsmålet er om samspillskvaliteten er knyttet til barnas samtidige sosiale og emosjonelle kompetanse, og eventuelle endringer i denne kompetansen, fra de er tre til fem år gamle. Hypotesen, i tråd med tidligere forskning, er at det er en positiv sammenheng mellom samspillskvalitet og den sosiale og emosjonelle kompetansen, både nåtidig og longitudinelt. 

Resultat

Studien finner få signifikant positive sammenhenger mellom samspillskvalitet på småbarnsavdelingene og barnas sosiale og emosjonelle kompetanse, både i tverrsnittstudien og i et longitudinelt perspektiv. Resultatene viser en signifikant sammenheng mellom samspillskvalitet og barnas empatiske nivå ved treårsalderen. I tillegg viser analysen at det er en marginal signifikant sammenheng mellom samspillskvaliteten på småbarnsavdelingen og barnas evne til selvkontroll når de er fem år gamle. Bortsett fra disse resultatene ble det ikke funnet sammenhenger mellom samspillskvalitet og barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. 

Design

Utvalget består av 206 norske småbarnsavdelinger med til sammen 1199 barn. Samspillskvaliteten ble observert og analysert med ved hjelp av vurderingsskalaen ITERS-R (vurderingsskala for barnets miljø). Forskerne hadde spesielt fokus på fire faktorer: tilsyn med lek og læring, samspill mellom barn, samspill mellom barn og voksne og disiplin. Barnas sosiale og emosjonelle kompetanse ble målt med LSCIP-skalaens (The Norwegian Lamer Social Competence in Preschool scale) seks dimensjoner:

  1. prososial adferd
  2. selvkontroll
  3. selvsikkerhet
  4. selvjustering
  5. empati
  6. rettferdighetssans. Flernivåmodeller ble brukt til å undersøke sammenhenger mellom samspillskvaliteten og barnas sosiale og emosjonelle kompetanse da de var tre og fem år gamle. 

Referanser

Løkken, I. M., Broekhuizen, M. L., Barnes, J., Moser, T. & Bjørnestad, E. (2018). “Interaction Quality and Children’s Social-Emotional Competence in Norwegian ECEC”. Journal of Early Childhood Education Research, 7(2):338–361.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, Norge