Outdoors as an arena for science learning and physical education in kindergarten

Forfatter
Skarstein, T. H. & Ugelstad, I. B.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barnehager bruker utendørstid som en ressurs for læringsaktiviteter rundt naturfag og kroppsøving. Forskerne er interessert i barnehageansattes oppfatninger av hvordan de jobber med disse temaene med fokus på utelek og læring. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvor ofte og med hvilke ulike aktiviteter jobber barnehagelærere med naturfag og kroppsøving? 2) Er det forskjeller i hvordan barnehagelærere jobber med disse aktivitetene innendørs, i barnehagens uteområder og på turer i naturen utenfor barnehagen? 3) Hva opplever barnehagelærere som utfordrende når de jobber med disse temaene?

Resultat

Informantene fortalte at de ofte jobbet både med naturfag og kroppsøving, men at dette skjedde oftere som følge av spontane situasjoner enn planlagte aktiviteter. De la vekt på at ulike naturfagstema og bevegelsesopplevelser var avhengig av miljøet de var i, og fremhevet naturen som et sted med mange muligheter for spontane aktiviteter. Forskerne mener det er bekymringsfullt at en av fire barnehageansatte fortalte at de kun jobbet sporadisk med disse temaene. I tillegg virket det som om de hadde mindre kunnskap om, og var mindre forberedt til, å jobbe med naturfagsaktiviteter enn kroppsøving.

Design

Datamaterialet består av svar på et spørreskjema og fokusgruppeintervjuer med tolv barnehageansatte i ni barnehager i en liten, rural kommune i Norge. Informantene jobbet hovedsakelig med barn i aldersgruppen tre til seks år. En av barnehagene var en naturbarnehage.

Referanser

Skarstein, T. H. & Ugelstad, I. B. (2020). «Outdoors as an arena for science learning and physical education in kindergarten”. European Early Childhood Education Research Journal, 28:6(923-938).