Participation in communities in ECEC expressed in child–educator interactions

Forfatter
Ree, M. & Emilson, A.
År
2020

Formål

Studien utforsker kommunikasjonen mellom barnehagelærere og barn og hvordan denne kommunikasjonen påvirker barnas muligheter til å delta i barnehagen. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke kommunikasjonsmønstre oppstår i samspillet mellom barnehagelæreren og barna, og hvordan påvirker disse mønstrene barnas muligheter til deltakelse i barnehagen? 2) Hvordan kan kommunikasjonsmønstrene og mulighetene for deltakelse i barnehagen forstås ut fra et livsverdens- og et systemperspektiv?

Resultat

Analysene viser tre hoved-kommunikasjonsformer og deltakelsesmuligheter: a) kontrollerende kommunikasjon og begrenset deltakelse, b) støttende kommunikasjon og passiv deltakelse og c) samskapende kommunikasjon og delt deltakelse. Forskerne mener det er en tendens i barnehagepedagogikk til å se på det individuelle barnet ut ifra en målorientert praksis der barnehagelæreren kontrollerer kommunikasjonen, og med det også barnas livsverdener.

Design

Datamaterialet består av videoobservasjoner av barnehagelærere og barn i hverdagssituasjoner i barnehagen. Observasjonene er gjort under måltider, i garderoben, under samlinger og i organiserte aktiviteter – til sammen 131 situasjoner. De fleste barna var rundt fem år gamle. Forskeren studerte både verbal og nonverbal kommunikasjon.

Referanser

Ree, M. & Emilson, A. (2020). “Participation in communities in ECEC expressed in child–educator interactions”. Early Child Development and Care, 190(14):2229-2240.