Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives

Forfatter
Omdal, H. & Roland, P.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barnehager kan bli lærende organisasjoner som er i stand til å mestre fremtidige innovasjoner ved å fokusere på kjernevirksomhet, implementeringsdrivere, lederskap og kollektive systemer for samarbeid.

Resultat

Forskerne påpeker at de ti informantene var ledere av barnehager som hadde lykkes i arbeidet deres med å bli kontinuerlig lærende organisasjoner. Resultatene bekrefter derfor relevant vitenskapelig teori. Det er derfor vanskelig å problematisere det teoretiske grunnlaget med utgangspunkt i deltakernes besvarelser.

Bruk av systemer for samarbeid og vedvarende profesjonell utvikling/læring og veiledning når institusjonen skulle implementere nye styringsdokumenter, sikret at organisasjonen var i kontinuerlig utvikling. Variasjon i barnehagepersonalets utdanningsbakgrunn trekkes fram som en utfordring i arbeidet med kapasitetsbygging i organisasjonen. Tidspress trekkes fram som en utfordring i arbeidet med å skape profesjonelle læringsmiljøer i organisasjonen. Artikkelforfatterne understreker avslutningsvis at studien viser behovet for at norske barnehager får tilgang til forebyggende innovasjoner, slik som den som var i fokus i denne studien, for å sikre at alle barnehagebarn har et godt opplærings- og utviklingsmiljø.

Design

Barnehageledere fra ti tilfeldig valgte barnehager i Norge deltok i studien. Samtlige barnehager var deltagere i Being Together; et innovasjonsprogram som skal hjelpe organisasjoner å bli lærende organisasjoner som klarer å implementere innovasjoner, for eksempel nye rammeplaner for barnehagen. Samtlige av lederne hadde minst én relevant bachelorgradutdanning. Datainnsamlingen foregikk i form av semistrukturerte intervjuer med barnehagelederne om deres subjektive virkelighetsopplevelser. Temaene som ble berørt i intervjuet, var blant andre transformasjonsledelse, implementeringsdrivere, bærekraftig utvikling, inkorporering av nye innovasjoner i eksisterende, kontinuerlig kapasitetsbygging i ansattgruppen og bygging av profesjonelle læringsmiljøer i barnehagen. Svarene ble deretter tematisk kategorisert.

Referanser

Omdal, H. & Roland, P. (2020). "Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives". European Early Childhood Education Research Journal, 28(4):568-581.