Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Forfattere
Lekhal, R.
Vaage, W.M.
Schjølberg, S.
Kilde
I: S. Holmseth (red.), Utdanning 2013 – fra barnehage til doktorgrad (pp. 35-56). Oslo: Statistisk sentralbyrå
År
2013

Formål

Formålet med studien er å belyse sammenhengen mellom barnas språklige utvikling og atferd og den typen tilsyn barna tilbys, det vil si om barna tilbys tilsyn i barnehage eller hjemme.

Resultat

Studien belyser noen av de potensielle fordelene det kan medføre at barn er i barnehage. Studien konkluderer generelt med at norske barnehager har en positiv effekt på barns språklige kommunikasjonskompetanser. Studien etterspør mer forskning som undersøker barnehagers bidrag til barnas språklige og atferdsmessige utvikling. Resultatene av studien viser en lavere forekomst av forsinket språklig utvikling hos barn som er i barnehage i alderen 1½–3 år, enn hos barn som er hjemme i samme periode. Videre viser resultatene at det ikke er noen signifikant sammenheng mellom atferdsproblemer ved treårsalderen og barnets alder når det begynner i barnehage. Det er heller ingen signifikant sammenheng mellom typen barnehage og andelen barn med atferdsproblemer. Kjønn viste seg å ha en betydning. Det var flere gutter enn jenter som hadde forsinket språkutvikling. Når det gjaldt atferdsproblemer, scoret guttene høyere på utagerende atferd, mens emosjonelle problemer var hyppigere blant jentene.

Design

Det dreier seg om en longitudinell studie utført i perioden 1999–2008 blant mødre til barn i alderen 1½–3 år. Datagrunnlaget for studien består av spørreskjemaundersøkelser som er hentet fra den omfattende befolkningsundersøkelsen «Den norske mor og barn-undersøkelsen» (MoBa). I løpet av de ni årene rekrutteringen varte, deltok til sammen 41 730 mødre i undersøkelsen. 19 919 barn utgjør grunnlaget for resultatene på spørsmålene som gjelder barnas språklige utvikling, og 73 068 barn utgjør grunnlaget for resultatene på spørsmålene som gjelder barnas atferd. Det empiriske materialet analyseres statistisk med hhv. logistisk og lineær regresjon.

Referanser

Lekhal, R., Vaage, W.M. & Schjølberg, S. (2013). Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. In S. Holmseth (red.), Utdanning 2013 – fra barnehage til doktorgrad (pp. 35-56). Oslo: Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt