Det pædagogiske samspils bevægende kraft: Affektivitet og læringsmiljøer i daginstitutioner.

Forfatter
Svinth, L.
Kilde
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50 (3), 35-50.
År
2013

Formål

Formålet er å beskrive, analysere og diskutere hvordan følelsesmessige relasjoner («affektive krefter») i interaksjoner mellom voksne og barn har betydning for samspillet dem imellom, og for dem som subjekter – herunder de følelsesmessige relasjonenes betydning for hva det er mulig for barn å erfare og lære i en barnehage.

Resultat

Studien viser at affektive krefter i interaksjoner mellom voksne og barn beveger og berører samspill og subjekter på en lang rekke måter. Et eksempel som beskrives i studien, er når en førskolelærer viser interesse og åpenhet for et barns nye måte å jobbe med farger på i forbindelse med fingermaling. Dette skaper en situasjon der samspillet blir satt i bevegelse av gjensidighet, interesse og fellesskap. Dermed skapes også en mulighet for at barnet erfarer at dets bidrag til aktiviteten tillegges betydning. Både barn og voksne er i undersøkelsen medskapere av intensitet, og blant annet den voksnes væremåte i samspillet får stor betydning for hvilke erfaringer som gjøres mulige for barna. Pedagogiske prosesser og samspillet mellom voksne og barn har stor betydning for barns erfaringer og medvirkningsmuligheter, og til syvende og sist for deres læring og utvikling. På grunnlag av studiens resultat mener forfatteren at det er viktig å trekke inn det levende samspillet, og flytte oppmerksomheten fra et overveiende individualistisk blikk på barnets kompetanseutvikling til et mer relasjonelt og situert blikk på barnehagers læringsmiljø. Dermed vil de affektive dimensjonene av samspillet kunne tre tydeligere fram og barns medvirkningsmuligheter og betingelser for læring og utvikling tas i betraktning.

Design

Undersøkelsen er designet som en kvalitativ casestudie og har hatt et dialektisk/interaktivt forskningsperspektiv. Undersøkelsen er basert på 24 videoobservasjoner som dokumenterer samspill mellom førskolelærere og barn i 2 barnehager på Sjælland i Danmark. I de enkelte samspillsaktivitetene deltar 3–14 barn og 1-3 voksne. Studien er utformet som en induktiv tematisk analyse som identifiserer, analyserer og formidler mønstre/temaer på tvers av det innsamlede videodatamaterialet.

Referanser

Svinth, L. (2013). Det pædagogiske samspils bevægende kraft: Affektivitet og læringsmiljø er i daginstitutioner. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50 (3), 35-50.

Oppdragsgiver

Egmont Fonden (Danmark)