Children Crossing Borders: School Visits as Initial Incorporation Rites in Transition to Preschool Class.

Forfatter
Ackesjö, H.
Kilde
International Journal of Early Childhood, 45 (3), 387-410.
År
2013

Formål

Studiens hovedformål er å gi innsikt i hvordan prosessene i overgangen fra barnhage (förskola) til skole kan karakteriseres. Studien birdar med kunnskap om hvordan barna opplever disse prosessene i tiden før den faktiske overgangen Studien har som mål å få fram barnas perspektiv på overgangen fra barnehage til skole.

Resultat

Studien viser at barn går inn i overgangsprosessen fra barnehagen til den såkalte førskoleklassen (förskoleklass) lenge før de faktisk begynner på eller besøker den nye skolen. Overgangsprosessen starter allerede i barnehagen, blant annet gjennom forberedelsene til skolebesøk, gjennom lærernes presentasjoner av besøkene og gjennom barnas samtaler om overgangen. På bakgrunn av studiens resultater argumenteres det for at skoleforberedende aktiviteter må anses som en viktig forberedelse for barn i overgangen fra barnehage til skole. Aktivitetene hjelper barna med å avklare forventninger til de nye omgivelsene. Barna opplever imidlertid også forberedelsene til overgangen som ulne og uklare, og synes derfor det er vanskelig å forholde seg til dem. Det er derfor viktig at lærerne støtter barna i overgangsprosessen.

Studien konkluderer med at barns overgangsprosess fra barnehage til skole kan karakteriseres mer som en sirkulær eller spiralformet prosess, enn som en lineær prosess. Barna engasjeres i flere grensemøter og grenseoverganger mellom barnehagen og skolen før den faktiske skolestarten. Etter hver grensekryssing vender de tilbake til barnehagen og rekonstruerer sine opplevelser av og forventninger til skolen. På skolebesøk møter barna nye rutiner, framtidige lærere og klassekamerater. Samtidig begynner de å utvikle en ny gruppeidentitet. Under disse skolebesøkene forbereder lærerne barna til overgangen gjennom hendelser som hjelper barna til å finne mening i nye kontekster. Overgangen til skolen er imidlertid ikke bare en tilpasning til nye omgivelser, den innebærer også en dekonstruksjon av de gamle omgivelsene og praksisene. Barna må for eksempel lære seg nye morgenrutiner (hvor de sier god morgen til læreren og håndhilser) og lære hva de skal gjøre når de hører en klokke ringe. I tillegg inngår barna i nye vennskap på skolen og bryter med de gamle.

Design

Datamaterialet er samlet inn på bakgrunn av et tre måneder langt etnografisk feltarbeid utført i en svensk barnehage der barna besøker skolen i forkant av overgangen fra barnehagen til skolen. Undersøkelsen setter søkelyset på barnas opplevelser i perioden der de forberedes til skolestarten. Forskeren følger to barnehagegrupper som hver består av ti barn. Alle barna er fem år når studien starter. Dataene er generert gjennom deltakerobservasjon, uformelle samtaler med barna og de voksne (både i barnehagen og skolen) samt bilder og videoer av barna. Det har resultert i 30 timers deltakelse i de to gruppene, et nesten 270 minutter langt videomateriale, litt over 400 minutter med opptak av samtaler, over 500 bilder samt 17 tegninger og rapporter fra førskolelærerne.

Fordi artikkelen er en del av et større prosjekt, presenterer den bare et utsnitt av dette materialet. Anerkjennelsen av barnas kompetanse som informanter (barneperspektivet) er vektlagt som et vesentlig element i innsamlingen og analysen av data. Analysen foretas i en vekselvirkning mellom empirien og den teoretiske rammen. De teoretiske begrepene som danner rammen for analysen, er grenser, overganger og identitet.

Referanser

Ackesjö, H. (2013). Children Crossing Borders: School Visits as Initial Incorporation Rites in Transition to Preschool Class. International Journal of Early Childhood, 45 (3), 387-410.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt