Børns fysiske aktivitet i børnehaver. En analyse af 5-6 årige børns muligheder og betingelser for fysisk aktivitet i forskellige børnehaver og den fysiske aktivitets betydning for børns udvikling.

Forfatter
Sørensen, H.V.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet.
År
2013

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan fysiske rammer og pedagogisk praksis påvirker den fysiske aktiviteten til 5–6 år gamle barnehagebarn. Videre er formålet å undersøke hvilken betydning fysisk aktivitet har for barns utvikling. Studien tar utgangspunkt i det pedagogiske arbeidet og i de utviklings- og aktivitetsmuligheter som tilbys i hhv. idrettsbarnehager og tradisjonelle barnehager.

Resultat

Design

I studien er det brukt fire forskjellige forskningsmetoder til å belyse problemfeltet. De fire metodene er det kvantitative vurderingsverktøyet «Early Childhood Environment Rating Scale Revised edition» (ECERS-R), dokumentanalyse, semistrukturert intervju samt videoobservasjon. ECERS-R-verktøyet benyttes til å vurdere barnehagens omgivelser, innretning og organisering samt sosiale interaksjoner mellom personale og barn.

Den kvantitative delen av datainnsamlingen er gjennomført i 3 idrettsbarnehager og 40 tradisjonelle barnehager i Odense kommune over to perioder. I den første perioden blir de materielle og sosiale rammene for fysisk aktivitet i de 43 barnehagene vurdert ved hjelp av deler av ECERS-R. Her blir direkte observerbare forhold registrert. På bakgrunn av disse resultatene er det valgt ut 3 fokusbarnehager (1 idrettsbarnehage og 2 tradisjonelle barnehager) med de samme materielle og sosiale rammene. I disse barnehagene er det utført semistrukturerte intervjuer med styrerne og med de førskolelærerne som er ansvarlige for arbeidet med 5–6-åringene. Intervjuene dreier seg om personalets holdninger til barns fysiske aktivitet og helse. Videre er det gjort videobservasjon av 6 fokusbarn og deres deltakelse i strukturert og egeninitiert fysisk aktivitet. Fra hver barnehage er det valgt ut 1 gutt og 1 jente som er født i 2003, og som har et generelt høyt fysisk aktivitetsnivå.

Endelig består datamaterialet av en dokumentanalyse av fokusbarnehagenes læreplaner samt andre dokumenter som omhandler barnas helse og fysiske aktivitet.

Referanser

Sørensen, H.V. (2013). Børns fysiske aktivitet i børnehaver. En analyse af 5-6 årige børns muligheder og betingelser for fysisk aktivitet i forskellige børnehaver og den fysiske aktivitets betydning for børns udvikling. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet.

Oppdragsgiver

Syddansk Universitet, Danmark