Who should do What to Whom? Occupational Groups' Views on Special Needs.

Forfatter
Lindqvist, G.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Jönköping University, Jönköping.
År
2013

Formål

Hovedformålet med studien er å bidra til kunnskap om hvordan ulike yrkesgrupper (førskolelærere, spesialpedagoger, barnehageassistenter, spesiallærere, kontaktlærere, faglærere, skoleledere og barnehagestyrere) oppfatter arbeid med barn som har behov for særskilt hjelp og støtte i barnehage og skole (förskola og förskoleklass). Studien retter først og fremst oppmerksomheten mot to yrkesgrupper, nemlig spesialpedagoger og barnehagestyrere/skoleledere.

Resultat

Resultatene fra studien viser at ulike yrkesgrupper har de samme, men også ulike oppfatninger av hvorfor barn i barnehage/skole har behov for særskilt hjelp og støtte, og hvordan arbeidet med barna bør utføres. For eksempel mener 80–100 prosent av alle gruppene at det bør være utplassert spesialpedagoger i barnehager/skoler, mens det er mer varierte oppfatninger av om spesialpedagogene skal ha ansvar for skoleutvikling og for å veilede annet personale. Videre viser resultatene at flertallet av respondentene i alle yrkesgruppene mener at barns individuelle svakheter er en generell grunn til at barn har behov for særskilt hjelp og støtte i barnehagen og skolen. Dette, sammen med den gjengse oppfatning at hjelp og støtte bør gis individuelt og med separate løsninger, setter begrensninger for å gjøre arbeidet i barnehager og skoler mer inkluderende.

Design

Studien er delt inn i fire separate studier. Bare de tre første er relevante for barn i barnehage. Alle disse tre tar utgangspunkt i spørreskjemaundersøkelser. Studiene er utført dels i én svensk kommune (studie 1, 2 og 3), dels i 262 svenske kommuner (studie 3). Den første studien undersøker hvordan førskolelærere og barnehageassistenter ser på barn med særskilte behov i barnehage og skole. I tillegg undersøker den hvilken rolle spesialpedagoger spiller i arbeidet med disse barna. Den andre studien utforsker barnehagestyreres og skolelederes syn på hvordan barnehager/skoler kan hjelpe barn med særskilte behov. Den tredje studien beskriver hvordan ulike yrkesgrupper oppfatter spesialpedagogenes arbeid og faglighet. I den ene delen av studien analyseres data fra én kommune om følgende yrkesgrupper: førskolelærere, spesialpedagoger, barnehageassistenter, spesiallærere, kontaktlærere, faglærere samt barnehagestyrere og skoleledere. Den andre delen av studien inneholder resultater fra et spørreskjema som er besvart av den øverste barnehage- og skoleadministrasjonen i 262 kommuner.

Referanser

Lindqvist, G. (2013). Who should do What to Whom? Occupational Groups' Views on Special Needs. Ph.d.-afhandling. Jönköping University, Jönköping.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt