Vennskap mellom små barn i barnehagen.

Forfatter
Greve, A.
Kilde
Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Unipub.
År
2007

Formål

Studiens formål er å undersøke hva som kjennetegner vennskap mellom to–tre-årige barn i barnehagen. Det blir lagt vekt på barns evne til å etablere og ivareta sosiale relasjoner til andre barn og på småbarns vennskapsforhold som grunnlag for å utvikle sosial kompetanse.

Resultat

Undersøkelsen viser at barna former sine vennskap aktivt, og at de gjennom vennskapene opplever en følelse av å være sammen i barnehagens livsverden. Barna tar del i kroppslige aktiviteter og kommunikasjon for å etablere og holde fast på et felles "vi". Vennskapene karakteriseres blant annet av humor, konflikter, konfliktløsning, styrking, utfordring av regler samt av en etisk dimensjon. Vennskapene gjør barna i stand til å utvikle empati. Fordi stabile relasjoner og tid til felles interaksjon er helt avgjørende for barna, anbefaler forskeren å skape fysiske rom – både inne og ute – der barna kan utvikle sine vennskap. 

Det krever blant annet at de voksne viser en viss tilbakeholdenhet i forhold til å gripe inn i barnas samspill, at de sørger for at det kan oppstå ”møter” mellom barna slik at alle barna kan få en venn, og at de støtter både gryende og etablerte vennskap, for eksempel når det gjelder sammensetting av grupper, bordplassering og overflytting til andre avdelinger.

Design

Studien er designet som en kasusstudie. Den bygger på videoopptak av aktiviteter blant ti barn i alderen to til tre år over en periode på ti måneder. Materialet ble analysert i et fenomenologisk perspektiv.

Referanser

Greve, A. (2007). Vennskap mellom små barn i barnehagen. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Unipub.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.