Consequences of staff composition in Norwegian kindergarten

Forfattere
Steinnes, G.S.
Haug, P.
Kilde
Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (13), 1-13.
År
2013

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan personalsammensetningen og personalets faglige kompetanse påvirker arbeidsfordelingen mellom førskolelærere og assistenter i norske barnehager.

Resultat

Vel 32 prosent av personalet i norske barnehager har førskolelærerutdanning. Resten av personalet består av assistenter uten formell pedagogisk bakgrunn.

Studien konkluderer med at det er en begrenset arbeidsfordeling mellom assistenter og førskolelærere i barnehager. Begge respondentgruppene svarer at lederansvar og spesifikke pedagogiske aktiviteter ivaretas av førskolelærere, mens andre aktiviteter ivaretas like mye av hhv. førskolelærere og assistenter. Dette tilsvarer den faktiske fordelingen av arbeidsoppgavene, der begge respondentgruppene svarer at førskolelærerne er mer engasjert i pedagogisk ledelsesansvar samt spesifikke og klart definerte pedagogiske aktiviteter, mens de to personalgruppene utfører andre aktiviteter i like stort omfang.

På spørsmål om hvilke kompetanseområder som er de viktigste for barnehagepersonalet, svarer begge respondentgruppene at generell kompetanse og personlige egenskaper er viktigere enn fagspesifikk kompetanse man har skaffet seg gjennom formell utdanning. Førskolelærere vurderer praktiske ferdigheter som mindre viktige enn assistenter gjør, mens de to gruppene vurderer betydningen av fagkunnskap like høyt.

I studien forklares den begrensede arbeidsdelingen ut fra en teoretisk modell, rammefaktormodellen, som belyser vilkårene i barnehagen ut fra lovgivning, læreplaner og ressurser. Studien konkluderer med at de etablerte barnehagetradisjonene, sterke praktiske strukturer samt svak faglig kompetanse blant førskolelærerne fører til en mangel på arbeidsdeling mellom de to medarbeiderkategoriene.

Design

Studien er basert på en representativ spørreundersøkelse av alle norske barnehager. Spørreundersøkelsen er utført som en del av det nasjonale forskningsprosjektet MAFAL (Mastering the role as kindergarten teacher in a field dominated by laymen). Spørreskjemaet ble sendt ut til styrerne i 1000 tilfeldig utvalgte barnehager våren 2009. Styrerne ble bedt om å returnere minst 1 utfylt spørreskjema (og maksimalt 3) fra hver av medarbeidergruppene førskolelærere og barnehageassistenter. Svarprosenten lå på 59. I studien er det brukt svar fra til sammen 1357 assistenter og 998 pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning.

Referanser

Steinnes, G.S. & Haug, P. (2013). Consequences of staff composition in Norwegian kindergarten. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (13), 1-13.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt