Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar.

Forfattere
Simonsson, M.
Markström, A.
Kilde
Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (12), 1-18.
År
2013

Formål

Studien har som formål å undersøke utviklingssamtalen mellom lærer og foreldre (skole og hjem) i åtte svenske barnehager (förskola). Studien undersøker samtalen som en sosial praksis og som en del av førskolelærernes profesjonsutøvelse. Det fokuseres særlig på hvilken betydning førskolelærerne tillegger utviklingssamtalen, samt hvordan ansvars- og rollefordelingen framtrer for personalet og foreldrene i samtalene, sett fra førskolelærernes synspunkt.

Resultat

Resultatene og analysen viser at utviklingssamtalen er et viktig verktøy for førskolelærerne til å skape et profesjonelt forhold til foreldrene, og at samtalen er en viktig praksis og arena for samarbeidet mellom hjem og barnehage. Videre viser resultatene at foreldresamtalen er sentral i førskolelærernes forsøk på å skape et helt bilde av barnet. Studien konstaterer at utviklingssamtalene på mikronivå utgjør en arena for vurdering og styring av hva som anses som normalt for barnet, foreldrene og barnehagen som institusjon, herunder også for førskolelærerne som fagpersonale.

På institusjons- og makronivå søker førskolelærerne å endre og styre gjeldende praksiser og skape nye ansvars- og rollefordelinger for de involverte aktørene ved å henvise til læreplanen som statlig direktiv.

Design

Datamaterialet er samlet inn gjennom oppfølging av utviklingssamtaler der det er gjort individuelle intervjuer med førskolelærere rett etter samtaleslutt. Det empiriske materialet består av til sammen 15 intervjuer med førskolelærere i 8 svenske barnehager. Intervjuene dreier seg om hvordan personalet opplever utviklingssamtalen, samtalen generelt og hvilken betydning utviklingssamtalen kan ha for de enkelte deltakerne i samtalen. Siden det er førskolelærernes opplevelse det handler om, er materialet kun sett fra deres perspektiv. Studien prøver med dette å finne ut hva førskolelærere tenker om samtalene som en del av sitt profesjonelle arbeid, for dermed å kunne generere kunnskap om hvilke prosesser og praksiser som strukturerer samtalen i barnehagen. Analysen av de kvalitative intervjuene har sitt grunnlag i et poststrukturalistisk perspektiv og et diskursivt maktperspektiv.

Referanser

Simonsson, M. & Markström, A. (2013). Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (12), 1-18.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet (Sverige)