“Correlates of objectively measured physical activity in Danish preschool children – The Odense Preschool Study (TOPS)”.

Forfatter
Olesen, L.G.
Kilde
PhD Thesis, University of Southern Denmark, Odense.
År
2014

Formål

Dette er en dansk studie som har som hovedmål å identifisere variabler som kan assosieres med moderat eller høyintensiv fysisk aktivitet, MHFA, for 5–6-år gamle barnehagebarn, både i barnehagetiden og i et heldagsperspektiv. Mer spesifikt undersøkes: 1) hvor mye fysisk aktivitet (FA) og MHFA-nivåer varierer mellom barnehager, og om variasjonen er kjønnsavhengig, 2) sammenhengen mellom forhåndsdefinerte variabler på tvers av individ, miljø og barnehageansatte og barnas MHFA-nivå i barnehagen, og 3) sammenhengen mellom forhåndsdefinerte variabler på tvers av demografiske, biologiske, psykologiske, atferdsmessige og miljømessige forhold og barnas MHFA i et heldagsperspektiv. Her skilles det mellom hverdag og helg.

Resultat

Henholdsvis 19 og 8 prosent av variasjonen i barnas FA- og MHFA-nivåer kunne forklares med hvilken barnehage de gikk i. Det var imidlertid store kjønnsforskjeller (FA/MHFA): jenter (42/27 prosent), gutter (6/4 prosent). Barnehagen er også forklaringen på at jentene har høyere aktivitetsnivåer enn guttene.

Av 37 faktorer som potensielt kunne assosieres til barnas MHFA-nivå i barnehagetiden, hadde følgende faktorer en positiv sammenheng med barnas aktivitetsnivå: koordinasjonsevne, barnehagebygningens plassering i forhold til lekeplassen, kjønn (gutt), prosentandel av den samlede tiden barna tilbringer i barnehagen om ettermiddagen, og det totale innearealet (m2 per barn). Følgende faktorer hadde en negativ sammenheng med MHFA: tidlig fødsel, mer vegetasjon (trær, planter osv.) på lekeplassen og dager med regn. Barnehagenes sportsutstyr, geografiske plassering (rural) og uteareal (m2) var nesten signifikant (p-verdi < 0,10).

Av 39 faktorer som ble undersøkt for jenter og gutter, identifiserte forskerne en del signifikante sammenhenger med MHFA i et heldagsperspektiv. For både jenter og gutter var koordinasjonsevne og foreldrenes angivelse av barnets aktivitetspreferanser under fri lek positivt assosiert med barnas MHFA-nivå. Dager med regn og fridager (hovedsakelig lør- og søndager) var negativt assosiert med barnas MHFA-nivå. Spesifikt for gutter var barnehager med beliggenhet utenfor storbyer og størrelsen på barnehagens lekeplass (m2) positivt assosiert med MHFA. Spesifikt for jenter var alder og barnehagens totale inne¬areal (m2 per barn) positivt assosiert med MHFA. Jentenes MHFA-nivå var lavere på fridager (dager der barna ikke er i barnehage) enn på hverdager.

Andelen barn med overvekt (9 prosent) og fedme (2 prosent) i den under-søkte populasjonen er identisk med resultater fra andre deler av Danmark og tidligere kohorter i Odense kommune. Relativt til referansematerialet for de motoriske testene gjorde barna i den undersøkte populasjonen det godt på MABC-2-kaste- og gripetesten, men dårligere på KTK-koordinasjonstesten. Barna var mest fysisk aktive i barnehagetiden på hverdager og på sen ettermiddag/kveld i helgene – i motsetning til hva som er rapportert i andre land. Gutter har høyere FA-nivå enn jenter i løpet av formiddagstimene i barnehagen. Gruppen med de minst aktive barna hadde for de fleste variablene samme aktivitetsmønster i løpet av dagen som gruppen med mer aktive barn, det vil si at begge gruppene var aktive på cirka de samme tidspunktene. En signifikant forskjell mellom gruppene var den relative endringen i FA fra barnehagetid til fritid. Gruppen med de minst aktive barna reduserte aktivitets¬nivået sitt mer om ettermiddagen på hverdager og i helgene enn gruppen med mer aktive barn.

Design

Studien er basert på tverrsnittsundersøkelsen «Odense børnehave-projektet» («The Odense Preschool Study, TOPS»). Til sammen 607 barn i alderen 5–6 år (årgang 2003), foreldrene deres og de ansatte i 43 tilfeldig utvalgte barnehager deltok. Barnehagene var stratifisert med hensyn til områder (by, land), sosioøkonomisk status og størrelsen på innearealet i barnehagene. Barnas FA-mønster (fysisk aktivitetsmønster) og prosentvis tid per dag brukt på MHFA (moderat eller høyintensiv fysisk aktivitet) ble målt med Actigraph GT1M/GT3X-aktivitetsmålere i mai/juni 2009. Dataene ble samlet inn gjennom målinger, observasjoner og spørreskjemaer. De statistiske sammenhengene ble undersøkt gjennom mixed multilevel models, med barnehagen og det individuelle barnet som forskjellige nivåer.

Referanser

Olesen, L.G. (2014). “Correlates of objectively measured physical activity in Danish preschool children – The Odense Preschool Study (TOPS)”. PhD Thesis, University of Southern Denmark, Odense.

Oppdragsgiver

University of Southern Denmark (Syddansk Universitet), TrygFonden foundation (TrygFonden) and Social Educators & the Danish Union of Early Childhood and Youth Educators (BUPL).