“A strengthened teaching mission in preschool: teachers’ experiences, beliefs and strategies”.

Forfattere
Westman, S.
Bergmark, U.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 22(1), 73-88.
År
2014

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan barnehagelærere opplever sitt skjerpede læringsoppdrag, spesielt når de jobber med naturvitenskapelige undersøkelser. Studien ser nærmere på hvordan barnehagelærere jobber med barnehagebarns ferdigheter innenfor felter som språk, matematikk, naturvitenskap og teknologi, som alle er fokusområder i de reviderte svenske læreplanene for barnehagen.

Resultat

Undersøkelsen viser at barnehagelærerne har en allsidig måte å jobbe med naturvitenskapelige undersøkelser på. I den sammenheng er barnas kropps­lige og følelsesmessige forhold til omgivelsene noe barnehagelærerne ser på som viktig. Barnehagelærernes forståelse av vitenskapelig utforskning og læring er en kombinasjon av naturvitenskap som kunnskap og naturvitenskap som undersøkelse, med vekt på demokrati, estetikk, eksperimenter og refleksjon.

 

Studien viser også at det å være til stede og være oppmerksom på barnas forhold til det fenomenet som undersøkes, ser ut til å være barnehagelærernes strategi for å løse sitt skjerpede læringsoppdrag. Studien konkluderer med at man kan styrke barnehagelærernes arbeid med naturvitenskap ved å integrere undersøkelser og naturvitenskap med kunnskapsområder og læringsmåter som barnehagelærerne er kjent med.

Design

De empiriske dataene i studien består av både individuelle intervjuer og gruppeintervjuer med ti barnehagelærere i to svenske barnehager. Barne­hagelærerne har meldt seg frivillig som informanter i studien. Intervjuene er tatt opp digitalt og transkribert. Deretter har forskerne analysert dem ut fra en fenomenologisk tilnærming med søkelys på barnehagelærernes opplevde erfaringer. I første del av prosessen undersøkte de tekstene for ord og vendinger som kunne forklare hva som kjennetegner barnehagelærernes arbeid med barn og vitenskapelige opplevelser. Deretter kategoriserte de disse opplevelsene i temaer som gikk igjen på tvers av tekstmaterialet. Det neste de gjorde, var å legge fram temaene for barnehagelærerne, som så fikk anledning til å bidra med flere refleksjoner når de kjente igjen sine egne opp­levelser i temaene.

Referanser

Westman, S. & Bergmark, U. (2014). “A strengthened teaching mission in preschool: teachers’ experiences, beliefs and strategies”. International Journal of Early Years Education, 22(1), 73-88.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt