Kvardagslivet til barneborgarar. Ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehager.

Forfatter
Grindheim, L.T.
Kilde
Doktorafhandling for graden philosophiae doctor. Trondheim: Norges teknisk-naturvidenskapelige universitet.
År
2014

Formål

Studien er en artikkelbasert doktoravhandling der det inngår fire artikler. Doktoravhandlingen setter søkelyset på barns hverdagsliv og demokrati i en norsk barnehagekontekst og reiser spørsmål om barn som medborgere. Det overordnede formålet er å undersøke 1) hva som skaper mulighet for deltakelse, og hvordan barn deltar i barnefellesskap, 2) hvordan barn forholder seg til regler og fastlagte strukturer i barnehager, og 3) hvilke rammer som finnes for barnefellesskap i barnehager. Overordnet belyser disse spørsmålene demokratisk dannelse i barnehager.

 

Resultat

På tvers av artiklene viser avhandlingen hvordan barnehagenes fysiske utforming, artefakter (f.eks. leketøy) og forventninger til barn skaper vilkår for barns deltakelse i en norsk barnehagekontekst. Barnehagens rutiner og inndeling av barn i grupper framheves for eksempel som et særlig vilkår. Samtidig viser avhandlingen hvordan barn som aktører manøvrerer i forbindelse med disse vilkårene. Et interessant poeng er at planlagte aktiviteter som prøver å trekke inn barn (f.eks. la barn velge), ofte gir mindre deltakelse enn barns egen lek. Det ser ut til at barn er interessert i å delta gjennom lek. I den sammenheng spiller alder, leketøy og barnas ansiennitet i barnehagen en rolle for måten de inngår i barnefellesskap på. På den ene siden kan lek ses som en demokratisk dannelsesarena, på den andre siden rommer den ikke alltid demokratiske elementer som solidaritet og likeverd. Gjennom avhandlingen peker forfatteren på at barns motstand eller sinne kan ses som et tegn på deres agentskap. Å være barneborger er noe annet enn å være voksenborger, i den forstand at barn er avhengige av voksne og ikke har de samme juridiske rettighetene. Samtidig er det tydelig at barn kan noe annet enn voksne og er aktører i eget liv.

 

Den første artikkelen dreier seg særlig om barns lekeaktiviteter og hvordan barn forhandler seg imellom om deltakelse og medvirkning. Leken gir barna erfaringer med forhandlinger om deltakelse og med at «barneborgerskap» i stor grad handler om barnefellesskap der barna skaper egne mønstre for å medvirke. Den andre artikkelen retter blikket mot barns deltakelse i puslespillaktiviteter. Artikkelen viser hvordan barns deltakelse i puslespillaktiviteter kan gi innsikt i demokratiske praksiser i barnehager. Puslespillaktiviteter blir et felles prosjekt for barna og kan ses som en demokratisk dannelsesarena. Den tredje artikkelen handler om forholdet mellom barns deltakelse og de fysiske rammene i barnehagen. Artikkelen viser at arkitekturen rommer en ambivalens mellom frigjøring og regulering av barn. I tillegg viser den hvordan barns lekende motstand, for eksempel i gjemsel- og fangeleksituasjoner, utfordrer tradisjonelle maktrelasjoner mellom barn og voksne. Analysen i artikkel 4 viser hvordan sinne er en ikke anerkjent følelse mellom barn og barnehageansatte. Samtidig viser studien at konflikter og sinne blant barna er vanlig, og at barn klarer å løse konflikter og også skaper rom for ulike måter å delta på. Forfatteren peker på at det å løse konflikter som bunner i at noe oppleves som urettferdig, utvider fellesskapet mot en mer likeverdig sameksistens.

 

Design

Studien er basert på etnografisk feltarbeid i tre forskjellige barnehager. Det dreier seg om kortere feltarbeid utført i perioden 2008–2012. Barnehagene er valgt ut for å gjenspeile en variasjon i den fysiske utformingen og i måten rommene og personal- og barnegruppene er organisert på. Feltarbeidet inkluderer observasjoner av barns hverdagsliv, herunder lekeaktiviteter, kommunikasjon og samspill mellom barn og voksne, i tillegg til observasjoner av barnehagenes fysiske utforming. I barnehage 1 har forskeren dessuten gjennomført samtaler (ustrukturerte intervjuer) med barn og ansatte. Studien er basert på Wengers begreper om deltakelse og reifikasjon, Biestas demokratiforståelse og til dels Cohens begreper om deltakelse. Også studier om barn og demokrati trekkes inn.

 

Referanser

Grindheim, L.T. (2014). ”Kvardagslivet til barneborgarar. Ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehager”. Doktorafhandling for graden philosophiae doctor. Trondheim: Norges teknisk-naturvidenskapelige universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt