”Verdier i barnehagen: mellom ideal og realiteter. Et udviklings- og forskningsprosjekt”.

Forfattere
Johansson, E.
Fugelsnes, K.
Mørkeseth, E.
Röthle, M.
Tofteland, B.
Zachrisen, B.
Kilde
Rapport nr. 43. Stavanger: Universitetet i Stavanger.
År
2014

Formål

Studien har til formål å undersøke hvordan pedagogisk arbeid med verdier kommer til uttrykk i hverdagens ulike møter mellom barnehageansatte og barn i alderen 1–5 år i norske barnehager. I forlengelse av dette har den til formål å støtte opp under barnehageansattes arbeid med verdispørsmål, med utgangspunkt i barns og voksnes perspektiv og i de verdier som er viktige for voksne og barn. 

Resultat

Studien viser at den voksnes rolle i arbeidet i barnehagen er sterkt framhevet. Den voksne kommuniserer hele tiden verdier gjennom arbeidet i barnehagen. I lekesituasjoner framheves for eksempel verdier som er individ- og/eller fellesskapsorienterte, og i interaksjoner i garderoben observeres verdier som omsorg, selvstendighet, språk og ferdigheter som framtredende. I tillegg viser intervjuene med styrerne at kritiske hendelser er viktige i arbeidet med verdier, for her oppstår muligheter for endring. Styrerne kommer opp i et dilemma mellom å følge sine idealer på den ene siden og ta hensyn til systemets krav på den andre siden.

 

Mer spesifikt påpekes det i studien at verdier som omsorg, demokrati og det forfatteren betegner som disiplinerende verdifelter, er viktige i barnehagen. Videre nevnes også effektivitet som en verdi i barnehagen.

 

Det blir lagt stor vekt på omsorg i barnehagen, noe som kommer til uttrykk i samspillet mellom barnet og den voksne i form av fysisk og psykisk nærhet. Omsorg handler også om regler for hvordan barnet skal oppføre seg i samspillet med de andre barna, ved for eksempel å vise hjelpsomhet og respektere turtaking.

 

De demokratiske verdiene handler for det pedagogiske personalet om barns ulike vilkår for å delta og medvirke i fellesskapet og om dilemmaet mellom hensynet til den enkelte og til fellesskapet.

 

Det disiplinerende verdifeltet handler om barnehagens gjeldende regler og orden. Analysene viser særlig at disiplineringen kommer til uttrykk på mer implisitte, tause og vennlige måter. Den kommer til uttrykk i regler som for eksempel sier at barnet ikke må forstyrre venner, og at det må holde seg i ro, vente på tur, dele med andre og gi andre plass. Likhet er også viktig for de barnehageansatte, i den forstand at et barn ikke må kreve mer oppmerksomhet enn andre, med mindre det har særskilte behov.

 

Verdier som har med effektivitet å gjøre, blir særlig identifisert i forbindelse med garderobesituasjonene, der det er et implisitt krav at personalet må løse oppgaven med å hjelpe barna til å kle seg effektivt.

 

Design

Undersøkelsesdesignen er inspirert av deltakende aksjonsforskning, der for­målet er å skape kunnskap og bidra til endring i tett samarbeid med praksisutøvere, som i denne undersøkelsen er de barnehageansatte. Utviklings- og forskningsprosjektet omfatter sju barnehager i to norske kommuner, der omtrent 230 ansatte og 650 barn deltar i perioden fra høsten 2010 til november 2014. Undersøkelsen består av to deler: en utviklingsdel og en forskningsdel.

 

Utviklingsdelen foregikk over to år. Fra 2010 til 2012 ble det gjennomført til sammen 63 refleksjonsseminarer, og på hvert seminar deltok én forsker og 10–20 ansatte. Både deltakerne og forskerne bestemte hva slags innhold og hvilke temaer de skulle jobbe med, men det understrekes i rapporten at det var forskerne som hadde hovedansvaret for å lede seminarene. Hvert halvår ble det avholdt inspirasjonsdager (til sammen fire) for alle deltakerne med forelesninger, diskusjoner og presentasjoner av arbeidet i barnehagene som medvirket. Inspirasjonsdagene ble ledet av en av de fire forskerne.

 

Forskningsdelen foregikk over fire år, fra 2010–2014. Det empiriske materialet består av 29 gruppeintervjuer med ansatte, 8 individuelle intervjuer med styrere, 75 timers videoobservasjoner fra barnehagene og 82 praksisfortellinger. En praksisfortelling er en fortelling skrevet av en ansatt der hun/han beskriver en hendelse som har funnet sted i barnehagen, og reflekterer over denne.

 

Det teoretiske utgangspunktet for analysene er Jürgen Habermas’ begreper om strategisk og kommunikativ handling, men også annen teori og forskning er brukt i analysene av gruppeintervjuer, individuelle intervjuer, observasjoner og praksisfortellinger.

 

Referanser

Johansson, E., Fugelsnes, K., Mørkeseth, E., Röthle, M., Tofteland, B. & Zachrisen, B. (2014). ”Verdier i barnehagen: mellom ideal og realiteter. Et udviklings- og forskningsprosjekt”. Rapport nr. 43. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt