”Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning”.

Forfattere
Hogsnes, H.D.
Moser, T.
Kilde
Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 7(6), 1-24.
År
2014

Formål

Formålet er å undersøke hva pedagogiske ledere, førsteklasselærere og SFO-ledere i én norsk kommune legger vekt på i arbeidet med overgangen fra barnehage til skole og SFO. Studien undersøker hvordan respondentene forholder seg til begrepene fysisk, sosial, filosofisk og kommunikasjonsmessig kontinuitet. Begrepene relaterer seg til graden av kontinuitet i barnets overgang fra barnehage til skole og SFO. Fysisk kontinuitet handler om at barnet opplever en sammenheng i det fysiske miljøet fra barnehagen til skole og SFO. Sosial kontinuitet handler om den kontinuiteten barna opplever i sin egen identitet i den sosiale overgangen fra å være barnehagebarn til å bli skoleelev. Filosofisk kontinuitet dreier seg om hvilken sammenheng barna opplever når det gjelder forventninger og krav til lek og læring. Kommunikasjonsmessig kontinuitet handler primært om dialogen mellom barnehage og skole/SFO i overgangen.

Resultat

Resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen viser at alle tre gruppene, det vil si førskolelærere, lærere og SFO-ledere, ser det som særlig viktig at barna får bli kjent med skolens fysiske miljø før skolestart. De legger også stor vekt på det å opprettholde og etablere vennskap i overgangen mellom barnehage og skole. Disse tiltakene kategoriseres under henholdsvis fysisk og sosial kontinuitet.

 

Tiltak som kan sikre skolen kunnskap om enkeltbarn, var også noe alle gruppene prioriterte høyt i spørreskjemaundersøkelsen, mens tiltak som kan bidra til kommunikasjonsmessig og filosofisk kontinuitet for barna i forbindelse med overgangen, var noe de anså som mer utfordrende å gjennomføre.

 

Det var primært den kommunikasjonsmessige kontinuiteten informantene i fokusgruppeintervjuene var opptatt av. For å kunne ta hensyn til barnas framtid og kunne forberede dem på denne, må barnehagen ha kunnskap om hva barna faktisk vil møte i skolen. For å kunne ta hensyn til barnas fortid må skolen ha kunnskap om barnas tidligere erfaringer i barnehagen. Mangel på kommunikasjon var noe informantene framstilte som en hindring, spesielt med tanke på å få til større grad av filosofisk kontinuitet.

 

Design

Undersøkelsen er utformet som en multimetodisk casestudie der en innledende kvantitativ spørreskjemaundersøkelse er kombinert med fokusgruppeintervjuer.

 

Til sammen 44 personer responderte på spørreskjemaene, som ble sendt ut til 75 personer. Blant respondentene var det 29 førskolelærere, 8 lærere og 5 med annen pedagogisk utdanning. 15 jobbet som lærere, 21 som pedagogiske ledere og 6 som SFO-ledere. 2 av respondentene opplyste ikke utdannelse og stilling.

 

Fokusgruppeintervjuene ble gjort i 3 forskjellige grupper som besto av 4–6 personer og var satt sammen av pedagogiske ledere, førsteklasselærere og SFO-ledere. I alt 14 personer deltok, herav 7 pedagogiske ledere, 5 førsteklasselærere og 2 SFO-ledere.

 

Resultatene fra både spørreskjemaundersøkelsen og intervjuene ble kategorisert som henholdsvis fysisk, sosial, filosofisk og kommunikasjonsmessig kontinuitet.

 

Referanser

Hogsnes, H.D. & Moser, T. (2014). ”Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning”. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 7(6), 1-24.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt