Early childhood educators’ perspectives of the Swedish National Curriculum for Preschool and Quality Work.

Forfattere
Brodin, J.
Renblad, K.
Kilde
Early Childhood Education Journal, 43(5), 347-355.
År
2014

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan barnehagelærere og assistenter/barne- og ungdomsarbeidere ser på den reviderte nasjonale læreplanen for barnehager i Sverige, og om underviserne opplever at de kan gjennomføre kvalitetsarbeid basert på læreplanen. Kvalitetsarbeid forstås som arbeid med dokumentasjon og evaluering for å heve kvaliteten i barnehagen og på den måten bedre barnas utviklings- og læringsmuligheter.

Resultat

Resultatene viser at underviserne var positive til den reviderte læreplanen og så på den som et verktøy til å heve kvaliteten i barnehagen. Det respondentene mente var de viktigste faktorene for å kunne heve kvaliteten i barnehagen, var barnehagelærernes og assistenter/barne- og ungdomsarbeidernes egen holdning, antall barn i gruppen og antall barn per voksen.

Design

Artikkelen er basert på data som er samlet inn ved hjelp av et nettbasert spørreskjema som ble distribuert til alle kommunale barnehagelærere og assistenter/barne- og ungdomsarbeidere som var ansatt i den samme lille kommunen. Spørreskjemaet besto av 8 spørsmål med 54 underpunkter og 5 svaralternativer, inkludert en «vet ikke»-kategori. Svarprosenten var på 58,6 (65 av 111 spurte). Dataene ble samlet inn og bearbeidet kvantitativt i et dataprogram kalt Netigate.

Referanser

Brodin, J. & Renblad, K. (2014). “Early childhood educators’ perspectives of the Swedish National Curriculum for Preschool and Quality Work”. Early Childhood Education Journal, 43(5), 347-355.

Oppdragsgiver

ikke oppgitt