”Eksterne forventninger til barnehagen som læringsarena for barn – konsekvenser for ledelse”.

Forfattere
Moen, K.H.
Granrusten, P.T.
Kilde
I: Mørreaunet, S. m.fl. (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget.
År
2014

Formål

Formålet med denne studien er å se nærmere på hvem styrerne av norske barnehager oppfatter som betydningsfulle aktører med forventninger til barnehagen som læringsarena. Artikkelen belyser styrernes oppfatning av at særlig eksterne aktører, slik som foreldre, barnehageeiere og kommunens tilsyn, har forventninger til barnehagen, og hvordan styrerne forholder seg til disse forventningene.

Resultat

Resultatene viser at kommunen, private eiere og foreldre er de mest betydningsfulle aktørene når det gjelder forventninger til barnehagen som læringsarena. Forventningene deres til at barn skal lære, er mer gjennomgående og tydeligere enn forventningene til hva de skal lære. De private eierne og kommunen forventer først og fremst at rammeplanen for barnehagen realiseres, og at barnehagene vektlegger eventuelle spesifikke satsningsområder, for eksempel estetiske fag. Foreldrene har forventninger til at barna deres blir sett og får venner og omsorg. Artikkelforfatterne peker på at alle disse aktørenes forventninger påvirker styrernes utøvelse av ledelse eksternt og internt i barne­hagen. Styrerne prøver å imøtekomme de eksterne aktørenes forventninger ved for eksempel å foreslå satsningsområder og pedagogiske tiltak og ved å jobbe med å utvikle personalets kompetanse.

 

Design

Datagrunnlaget består av intervjuer med 16 barnehagestyrere fra tre kommuner. Barnehagene er valgt ut på grunnlag av eierforhold og størrelse. Intervjuene ble gjort i 2013. De er deretter blitt transkribert, og dataene er analysert ved hjelp av dataprogrammet NVivo.

 

Referanser

Moen, K.H. & Granrusten, P.T. (2014). ”Eksterne forventninger til barnehagen som læringsarena for barn – konsekvenser for ledelse”. I: Mørreaunet, S. m.fl. (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd