Teachers’ Experience and Management of Young Children Treated Because of Home Conduct Problems: A qualitative study.

Forfatter
Drugli, M.B.; Clifford, G.; Larsson, B.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research 52 (3) S. 279-291.
År
2008

Formål

Målet med studien er en deskriptiv undersøkelse av hvordan lærere og førskolelærere behandler barn med atferdsproblemer i skole og barnehage. Konkret undersøker studien hvordan atferdsproblemene kommer til uttrykk i skolen, hvordan lærere og førskolelærere håndterer dem, og hvordan samarbeidet med foreldre, andre lærere og andre fagpersoner er.

Resultat

I resultatene blir det pekt på følgende:

De fleste barna utviste et bredt spekter av atferdsproblemer. Førskolelærerne og lærerne forklarte problemene med at de stammet fra barnet eller hadde noe å gjøre med foreldrene og barnets familiesituasjon eller begge deler. Når det gjaldt å lede barnegruppen, rapporterte førskolelærerne/lærerne at de måtte lete etter løsninger som fungerte for de enkelte barna. Det var nødvendig med svært tett oppfølging av de enkelte barna, og de måtte derfor velge mellom å støtte barn med atferdsproblemer eller de andre barna i klassen. De fleste førskolelærerne og lærerne var ganske fornøyd med sin håndtering av atferdsproblemene. De fleste lærerne og førskolelærerne beskrev forholdet til foreldrene som positivt. Bare noen få opplyste at de hadde problemer med dette. Foreldresamarbeidet ble opplevd som viktig, men ble realisert bare i begrenset omfang.

Størsteparten av lærerne og førskolelærerne følte at de fikk virkelig god støtte fra kollegaene, men var derimot ikke fornøyd med graden av samarbeid med andre faggrupper, som leger og psykologer. Lærerne og førskolelærerne var sterkt engasjert i sitt arbeid med barn med atferdsproblemer. De baserte imidlertid arbeidet med disse barna på subjektive og individuelle perspektiver og preferanser heller enn faglige evalueringer. Lærerne og førskolelærernes arbeid var ikke dypt forankret i evidensbasert kunnskap, men heller i kunnskap forankret i praksis.

Design

Undersøkelsen er gjennomført som en intervjustudie der man arbeider med aktørenes synspunkter.

Utvalget omfattet 127 barn i fire- til åtteårsalderen som tok del i en kontrollert intervensjonsstudie.

Det ble gjennomført kvalitative intervjuer med lærerne for 27 av barna for å få beskrevet atferdsproblemene slik de manifesterte seg i barnehage- og skolesammenheng.

Referanser

Drugli, M.B.; Clifford, G.; Larsson, B. (2008). Teachers’ Experience and Management of Young Children Treated Because of Home Conduct Problems: A qualitative study. Scandinavian Journal of Educational Research 52 (3) S. 279-291.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.