Barnehagebarns liv i en samisk kontekst: En arena for kulturell meningsskaping.

Forfatter
Storjord, M. H.
Kilde
Tromsø: Universitetet i Tromsø.
År
2008

Formål

Studien har som formål å beskrive og undersøke hvordan barnehagebarnas liv utfolder seg i samiske barnehager. Undersøkelsen setter fokus på kulturell meningsskaping, sosialisering, identitet og språk. Følgende spørsmål blir belyst i undersøkelsen: Hva kjennetegner en samisk barnehage som institusjon? Hvordan tolker barn barndommens praksis? Hvordan praktiserer personalet sosial praksis? Hva mener foreldrene om samiske barnehager?

Resultat

Studien viser at den samiske barnehagen er en viktig arena for sosialisering og spiller en sentral rolle for de samiske barnas identitetsutvikling. Forfatteren kan imidlertid også konstatere at barnehagenes samiske profil ikke er til stede i det omfanget som loven krever. De samiske barnehagene har noen signifikante særtrekk, som samisk språk og overføring av tradisjonell kunnskap, men grunnleggende er det ikke samisk, men norsk kultur som er dominerende. Forfatteren peker avslutningsvis på at det er behov for mer forskning på området.

Design

Studien er designet som en etnografisk, dokumentbasert holdningsundersøkelse. Dataene ble samlet inn ved hjelp av observasjoner i to samiske barnehager og ved å registrere muntlig kommunikasjon mellom barna. I tillegg ble det hentet inn forskjellig skriftlig materiale som forelå.

Referanser

Storjord, M. H. (2008). Barnehagebarns liv i en samisk kontekst: En arena for kulturell meningsskaping. Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Oppdragsgiver

Studien er finansiert som et doktorgradsstipend ved Samisk høgskole i Kautokeino.