Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner: Slutevaluering.

Forfatter
Sloth, M.; NIRAS Konsulenterne A/;, Danmarks Evalueringsinstitut; UdviklingsForum I/S; AKF.
Kilde
København: Niras, AKF, Udviklingsforum, EVA.
År
2008

Formål

Studien er en evaluering av gjennomføringen av loven om læreplaner i barnehagene med fokus på følgende tre temaer: den kommunale rammen for arbeidet med læreplaner, barnehagens arbeid med læreplaner, herunder arbeidet med dokumentasjon og evaluering, samt effekter av arbeidet med læreplaner.

Resultat

Barnehagenes arbeid med pedagogiske læreplaner oppleves som en faglig suksess. 98 prosent av personalet sier at pedagogiske læreplaner har økt deres faglige bevissthet, og 60 prosent av barnehagene og 80–85 prosent av familiebarnehagene har innført nye metoder og aktiviteter. 93 prosent av barnehagene og 57 prosent av familiebarnehagene har laget en skriftlig plan for innføring av pedagogiske læreplaner. 88 prosent av de kommunale forvaltningene opplever at arbeidet med pedagogiske læreplaner har gitt bedre gjennomsiktighet. 87–98 prosent av de spurte i kommunal forvaltning og 87–94 prosent av barnehagestyrerne mener at de pedagogiske læreplanene har hatt positiv betydning for barnas læring og trivsel. De pedagogiske læreplanene har i mindre grad støttet samarbeidet mellom barnehagene, forvaltningen og det politiske nivået. Utsatte barn har ikke fått spesiell oppmerksomhet i arbeidet med de pedagogiske læreplanene. Arbeidet med dokumentasjon og evaluering er svært varierende og blir tolket ulikt i barnehagene. Halvparten av kommunene har ikke evaluert barnehagene med utgangspunkt i de pedagogiske læreplanene. Halvparten av barnehagestyrerne vurderer det slik at de benyttede ressursene ikke står i samsvar med nytteverdien. Tid oppgis som en vesentlig begrensning – og det nevnes som et problem at dokumentasjons- og evalueringsarbeidet blir tatt fra den tiden som ellers ville gått til å være sammen med barna. Den samtidige kommunalreformen og den påfølgende kommunesammenslåingen har på samme måte vært til hinder for å innføre arbeidet med de pedagogiske læreplanene.

Design

Undersøkelsen ble gjennomført med en design som omfatter flere elementer: holdninger/meninger hos aktører, en etnografisk tilnærming samt kasusstudier.

Studien består av en kvantitativ og en kvalitativ del. Informanter i den kvantitative delen av undersøkelsen er administrative ledere i den kommunale barnehageadministrasjonen, barnehagestyrere, styrere i famliebarnehager samt foreldrerådsledere i barnehagene og familiebarnehagene. I den kvalitative delen er det gjennomført intervjuer med politikere, personer i offentlig forvaltning og pedagogiske ledere i syv kommuner. I tillegg ble det tatt feltobservasjonsnotater i 19 barnehager kombinert med intervjuer med styrere, personale, foreldrerepresentanter og lærere for førskoleklasser, og samlet inn lokalt utformet dokumentasjon.

Referanser

Sloth, M.; NIRAS Konsulenterne A/S; Danmarks Evalueringsinstitut; UdviklingsForum I/S; AKF (2008). Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner: Slutevaluering. København: Niras, AKF, Udviklingsforum, EVA.

Oppdragsgiver

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i Danmark.