The relationship between classroom quality-related variables and engagement levels in Swedish preschool classrooms: a longitudinal study.

Forfattere
Castro, S.
Granlund, M.
Almqvist, L.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 1-14.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å identifisere indikatorer som påvirker barnas engasjement over tid. Med engasjement menes barnas aktive deltakelse i barnehagens aktiviteter eller rutiner og barnas hensiktsmessige samspill med omgivelsene. Ifølge forfatterne påvirker graden av engasjement barns læring, og dermed anses engasjement som en indikator på barnas virke, trivsel, velbefinnende og deltakelse i barnehagen.

Resultat

Studien konkluderer at barnehager i Sverige generelt holder høy kvalitet, særlig når det gjelder barnehagelærernes bruk av en emosjonell tone, noe som forklarer det høye gruppeengasjementet som observeres. Av de tre målte kvalitetsaspektene er det særlig aspektene emosjonell støtte og organisering av avdelingen som virker positivt inn på barnas engasjement. En forklaring på den manglende virkningen av det tredje aspektet, undervisningsstøtte, kan ifølge forfatterne være at undervisningsstøtten har en indirekte innvirkning på barnas læring ved å påvirke den emosjonelle støtten direkte. Dermed virker også det tredje aspektet inn, selv om det er indirekte og ikke dokumenteres i denne studien.

Resultatene viser videre at barnehagene i undersøkelsen kjennetegnes av et høyt nivå av emosjonell støtte, avdelingsorganisering og undervisningsstøtte. Etter hvert som forholdet mellom barnehagelærer og barn utvikler seg, forbedres de tre målte kvalitetsaspektene også signifikant over tid – med unntak av barnas engasjementsnivå, som holder seg stabilt over tid. Ifølge forfatterne kan dette tyde på at barnets engasjement fortsetter å øke bare i de barnehagene der kvaliteten på forhånd er i den lave enden, fordi det her er rom for å forbedre kvaliteten.

 

Design

Undersøkelsen omfatter 55 barnehageavdelinger (preschool units) med i alt 165 barnehagelærere (teachers), som ble observert i 12 måneder ved hjelp av Classroom Assessment Scoring System (CLASS), et standardisert observasjonsinstrument som brukes til å vurdere kvaliteten i barnehagen. Engasjementet måles via observasjoner av barnas konsentrasjon og deltakelse i de forskjellige vokseninitierte aktivitetene. Måleinstrumentet måler følgende tre aspekter ved kvaliteten i barnehagen: (1) emosjonell støtte (vurdering av barnehagemiljøet, graden av følsomhet og lydhørhet hos barnehagelæreren og graden av straff eller respekt), (2) organisering av avdelingen (effektiv atferdsstyring, klare forventninger, proaktivitet, effektiv tidsbruk, effektive rutiner og overganger samt fremme av barnas interesser og engasjerende fremgangsmåter) og (3) undervisningsstøtte (kvalitet på tilbakemelding og språkjustering, dvs. samtaler, åpne spørsmål, gjentakelse, utvidelse, argumentasjon, kreativitet og integrasjon). Barnehagelærerne ble observert under forskjellige hverdagsaktiviteter sammen med enkelte eller flere barn. Dataene ble deretter analysert gjennom statistiske analyser.

Referanser

Castro, S., Granlund, M. & Almqvist, L. (2015). The relationship between classroom quality-related variables and engagement levels in Swedish preschool classrooms: a longitudinal study. European Early Childhood Education Research Journal, 1-14.

Oppdragsgiver

Uoplyst