Children’s participation in preschool documentation practices.

Forfatter
Pettersson, K.E.
Kilde
Childhood 22(2), 231-247.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å belyse kompleksiteten i barnas deltakelse i barnehagens dokumentasjonspraksis samt å diskutere hvordan barn kan delta i dokumentasjonsprosessen.

 

Resultat

Forfatteren konkluderer med at dokumentasjonspraksisen i barnehagen er et komplekst fenomen som både påvirkes av aktørene som deltar i dokumentasjonsprosessen, og av formålet med dokumentasjonen og pedagogikken som ligger bak en gitt praksis. Undersøkelsen peker på at forskjellige dokumentasjonspraksiser ikke alltid tilsvarer teorien bak, som medfører spesielle former for deltakelse. I studien bruker den ene gruppen en Reggio Emilia-inspirert tilnærming til dokumentasjon. Da er dokumentasjonen integrert i eller følger rett etter en aktivitet. Den andre gruppen bruker permer (med bilder, tegninger og små beskrivelser), som er en retrospektiv dokumentasjonsform hvor man ser tilbake på tidligere aktiviteter i barnehagen. Den Reggio Emilia-inspirerte tilnærmingen legger vekt på å fremheve barnas syn på et gitt tema, men studien indikerer at dette fokuset ikke nødvendigvis sikrer barna en reell innflytelse på dokumentasjonsprosessen. I stedet avgjøres barnas aktive deltakelse i barnehagens dokumentasjonspraksis i et samspill mellom hva som skal dokumenteres, barnets og barnehagelærerens (teacher) formål med dokumentasjonen, barnets interesser, barnehagelærerens fleksibilitet samt oppfatningen av hva dokumentasjon egentlig er. I den forbindelse fremhever forfatteren at det er barnas egne interesser og barnehagelærerens fleksibilitet og lydhørhet overfor barnets initiativ som i virkeligheten fremmer barns deltakelse i dokumentasjonsprosessen.

Design

Studien benytter data fra to grupper i én barnehage (preschool). Barnehagen er valgt ut fordi den legger spesiell vekt på hvordan barn deltar i dokumentasjonspraksiser. Datamaterialet består av videoopptak av dokumentasjonssituasjoner i hver av de to gruppene.

 

Referanser

Pettersson, K.E. (2015). Children’s participation in preschool documentation practices. Childhood 22(2), 231-247.

Oppdragsgiver

Undersøkelsen mottok støtte fra Vetenskapsrådet.