‘Being on the move’: Time-spatial organisation and mobility in a mobile preschool.

Forfattere
Gustafson, K.
van der Burgt, D.
Kilde
Journal of transport geography 46, 201-209.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å undersøke fenomenet mobile barnehager (mobile preschool), dvs. en buss som delvis er innredet som barnehage, og som i løpet av en dag kjører rundt til ulike destinasjoner. Mer spesifikt undersøkes daglige rutiner og aktiviteter i forhold til logistikk og bruken av tid og rom.

Resultat

Studien viser at den mobile barnehagens sosiale orden preges av at barnehagen «er i bevegelse». De mange reisene medfører mange rutiner for barn og personale i tillegg til at det er et stort behov for utveksling av logistisk informasjon blant sistnevnte. Analysen peker på at logistikken overgår planleggingen av dagen, og at personale og barn, som tilbringer ca. halve dagen i bussen, blir tildelt spesielle roller. Personalet agerer som flypersonell som yter barna service, mens de fastspente barna får rollen som passasjerer. Studien viser dessuten hvordan barna håndterer en høy grad av frihet når de besøker offentlige rom. Gjennom innøvde rutiner som for eksempel tissegrupper, å stå i ring, å reagere på fløytesignaler og å stille på rekke kroppsliggjør barna et rom og en tidsmessighet som er definert av «å være i bevegelse».

 

Design

Feltarbeidet omfatter en ukes observasjoner i en mobil barnehage i en mellomstor by i Sverige. Bussen er tilknyttet en stedfast barnehage og teller 22 barn mellom 4 og 5 år. Forfatterne har gjennomført deltakende observasjon, videoopptak, intervjuer, uformelle samtaler med barn og personale samt GPS-sporing. Fokuset lå på transporten i bussen og på hvordan rutinemessige aktiviteter var organisert, samt på hvordan barn og voksne opplevde og brukte tiden og rommet innenfor og utenfor disse aktivitetene. De forskjellige dataene kombineres deretter i en kritisk analyse, og forfatterne beskriver situasjoner som ble observert i løpet av den uken feltarbeidet pågikk.

Referanser

Gustafson, K. & van der Burgt, D. (2015). ‘Being on the move’: Time-spatial organisation and mobility in a mobile preschool. Journal of transport geography 46, 201-209.

Oppdragsgiver

Uoplyst