Preschool children's collective mathematical reasoning during free outdoor play.

Forfattere
Sumpter, L.
Hedefalk, M.
Kilde
The Journal of Mathematical Behavior 39, 1-10.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan barn i barnehager bruker matematiske egenskaper i felles matematisk argumentasjon i fri lek ute. Studien vektlegger komponenter som data, konklusjoner, bevis og støtte samt bruken av argumenter.

Resultat

Studien peker på at barnas matematiske argumentasjon kan foregå i fri lek ute, det vil si uten barnehagelærere som veileder og utenom organiserte utendørsaktiviteter. Dessuten viser studien at barn benytter seg av varierte matematiske produkter og prosedyrer for å utfordre, støtte eller drive argumentasjonen fremover. Barna bruker for eksempel fysiske materialer til å illustrere og styrke argumentene og som en hjelp til å treffe konklusjoner. Videre bruker barna abstrakte sosiale konstruksjoner som for eksempel vitser som en del av den matematiske argumentasjonen. Forfatterne konkluderer med at barna viser en evne til å produsere felles kunnskap i roller som «lærere og elever».

Design

Studien bygger på videoobservasjoner av barn i fri lek ute med barnehagelærere som deltakere. Datamaterialet ble samlet inn under 17 besøk i en barnehage (preschool) i Sverige over en periode på to måneder. Observasjonene omfattet alle barnegruppene med barn i alderen 1–5 år og utgjorde litt over 24 timer med videoopptak, hvorav over 13 timer ble transkribert. Alle ytringer ble deretter inndelt separat og etter handling med fokus på samspillet mellom barna. Så ble materialet analysert for å identifisere videosekvenser med matematisk innhold samt samspillet under fri lek. Analysen resulterte i fem videosekvenser som inneholdt 11 episoder, og argumentene og konklusjonene i videosekvensene ble deretter analysert med fokus på forankring og matematiske egenskaper. I tredje etappe ble argumentenes funksjon analysert, slik at det gikk klart frem hva argumentene ble brukt til.

Referanser

Sumpter, L. & Hedefalk, M. (2015). Preschool children's collective mathematical reasoning during free outdoor play. The Journal of Mathematical Behavior 39, 1-10.

Oppdragsgiver

Uoplyst