Limes and Lemons: Teaching and Learning in Preschool as the Coordination of Perspectives and Sensory Modalities.

Forfattere
Kultti, A.
Pramling, N.
Kilde
International Journal of Early Childhood (47)1, 105-117.
År
2015

Formål

Forfatteren av denne studien antar at måten vi betrakter fenomener som undervisning og læring (teaching and learning) på, har praktiske konsekvenser på barnehageområdet. Med utgangspunkt i denne antakelsen presenterer de et nytt begrepsinnhold for fenomenene undervisning og læring som kan skape større forståelse for hvordan barnehagelærere (teachers) kan fremme barnas læring i barnehagen. Til dette bruker forfatterne data fra måltidssituasjoner, dvs. typiske hverdagssituasjoner i barnehagen.

Resultat

Generelt peker resultatene på at undervisning og læring foregår på andre måter i barnehagen enn det tradisjonelt gjør i skolen. Barnehagen skiller seg ut ved at den i større grad er en sosial arena hvor barna deltar i gruppeaktiviteter og lærer i fellesskap. I tillegg finner forfatterne at måltidene ikke bare danner en ramme for spise- og atferdsjusteringssituasjoner, men at de i høy grad også er en god pedagogisk ramme for læring. Under måltidene kan alle – barn og voksne – både se og høre hverandre. Barna fører samtaler som barnehagelæreren kan ta del i, til tross for at samtaleemnene er initiert av barn. Barnehagelæreren spiller en avgjørende rolle i samtalen, fordi hun kan sørge for at alle barna deltar og dermed også lærer, ved å koordinere barnas perspektiver, erfaringer og situasjoner på tvers av tid. Barnehagelæreren koordinerer med andre ord barnas erfaringer ved å hjelpe dem med å knytte øyeblikket til erfaringer de har tilegnet seg tidligere. Det er nettopp denne koordineringen som ifølge forfatterne kan utgjøre et nytt begrepsinnhold for undervisning og læring i barnehagen. Resultatene viser også at barnehagelæreren spiller en viktig rolle når det gjelder å introdusere barna for nye kulturelle verktøy, som er mer enn en anerkjennelse av barnas innspill.

Forfatterne understreker at barnehagelæreren skaper grunnlag for læring hos barna når han eller hun trår inn i barnas meningsdanningsprosess, for eksempel ved å koordinere forskjellige perspektiver. Videre poengteres det at læring innenfor barnehagens rammer fungerer på andre premisser enn skolens premisser. Man må derfor ta høyde for og anerkjenne at læring i barnehagen i høy grad er sosial og gruppebasert.

 

Design

Dataene i studien bygger på et tidligere innsamlet, større datasett (Kultti, 2012), som analyseres på nytt ut fra en annen analytisk vinkel. Dataene er basert på videoobservasjoner fra én av de opprinnelig åtte barnehagene (preschool), hvor én barnehagelærer og seks barn i alderen 1 til 3 år deltar i samtaler rundt måltider. Disse dataene brukes til å analysere hvordan barnehagelæreren koordinerer barnas handlinger (primært verbale handlinger).

Referanser

Kultti, A. & Pramling, N. (2015). Limes and Lemons: Teaching and Learning in Preschool as the Coordination of Perspectives and Sensory Modalities. International Journal of Early Childhood (47)1, 105-117.

Oppdragsgiver

Uoplyst