Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play?

Forfattere
Bjørgen, K.
Svendsen, B.
Kilde
Contemporary Issues in Early Childhood 16(3), 257-271.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å få innsikt i hva som fremmer og hva som hindrer barns deltakelse i og glede ved fysisk aktiv lek (physically active play). Det overordnede forskningsspørsmålet lyder: Hvilken innflytelse oppfatter praktikerne i barnehagen (kindergarten practitioners) at de har på barnas deltakelse i fysisk lek ute? Dette deles inn i to underspørsmål: Hvilken form for innflytelse mener praktikerne at de har når det gjelder å fremme barnas deltakelse i fysisk aktiv lek? Hvilke faktorer bidrar til å fremme deltakelsen i og gleden ved fysisk aktiv lek?

Resultat

Generelt deles resultatene inn i seks temaer som er knyttet til de to underspørsmålene. På spørsmålet om hvilken form for innflytelse praktikerne har på barnas deltakelse i fysisk lek, gjør tre temaer seg gjeldende: 1) å være en fysisk rollemodell, 2) å støtte og gi respons og 3) å skape smitteeffekt i fysisk aktiv lek.

 

Å være en fysisk rollemodell handler både om å tilrettelegge og støtte og om å fungere som rollemodell gjennom kroppslig kommunikasjon ut fra ideen om at barna gjør det de voksne gjør. Praktikerens fysiske atferd og holdning kan altså fremme barnas deltakelse i fysisk lek. Praktikerne legger vekt på at barn har et stort behov for anerkjennelse og bekreftelse, både av følelser og handlinger. Dessuten må de fysiske/motoriske oppgavene tilpasses det enkelte barns behov og utviklingsnivå. Ifølge forfatterne er slik respons og bekreftelse helt sentralt for å fremme barnas deltakelse i og glede ved fysisk aktiv lek. Tilsvarende kan praktikerens holdning til fysisk aktivitet og måten han/hun uttrykker glede ved å bevege seg på, spille en sentral rolle for utviklingen av barns følelser rundt og oppfatning av fysisk aktivitet. Forfatterne ser altså at praktikernes tilnærming til fysisk aktivitet smitter over på barna. I tillegg virker fysisk kommunikasjon i form av energi, vitalitet og kroppslige uttrykk smittende på barnas deltakelse i og glede ved fysisk aktiv lek.

 

På spørsmålet om hvilke faktorer som fremmer deltakelse i fysisk aktiv lek, er det tre temaer som peker seg ut: 1) en følelse av frihet og autonomi, 2) sosiale relasjoner og 3) gjensidig glede ved å dele fysiske opplevelser.

Et flertall av de spurte praktikerne nevner at turer ute skaper entusiasme, positive følelser og motivasjon, fordi de da føler at de har frihet, mer tid og nærere relasjoner til barna (enn når de oppholder seg på barnehagens utearealer). Å være involvert i barnas aktiviteter oppleves som meningsfullt og motiverende. Å være sammen i naturen eller å gå på tur kan fremme andre former for nærhet og intersubjektivitet mellom barn og voksne enn dem som normalt oppstår hjemme i barnehagen. Fellesskapet ved å dele opplevelser – å være sammen og gjensidig involvert i fysisk aktivitet – er sentralt. Praktikerne opplever dessuten at barna blir mer nysgjerrige i naturen, og at det oppstår flere utfordringer, overraskelser og spontane øyeblikk som fremmer både barn–barn-relasjoner og barn–voksne-relasjoner i fysisk lek. Videre viser resultatene at det er en gjensidig smitteeffekt – barnas nysgjerrighet og kroppslighet motiverer de voksne og omvendt. Spontane hendelser gir barn og voksne felles opplevelser, og nye impulser kan være viktige når det gjelder å utvikle ny kompetanse.

Generelt fremhever studien praktikerens posisjon som en rollemodell som er bevisst på sin egen holdning og kommunikasjon med barna i fysisk lek. Studien viser at praktikerne opplever at fysisk energi smitter, og at de mener at deres eget nærvær og deres egen respons i øyeblikket er viktig for barnas inspirasjon, deltakelse og utholdenhet i fysisk lek – og til syvende og sist for barnas mestring av en gitt fysisk oppgave. På denne måten bidrar studien til å belyse betydningen av intersubjektive prosesser og gjensidighet når det gjelder å fremme og utvikle en kultur som motiverer til fysisk aktiv lek.

Design

Dataene er samlet inn i tre tilfeldig utvalgte barnehager med barn i alderen 1–6 år i det sentrale Norge. Datamaterialet består av i alt 10 kvalitative intervjuer med barnehagelærere og assistenter (preschool teachers and assistants). Intervjuguiden inneholder spørsmål om hvilken rolle barnehagelærere og assistenter spiller i forbindelse med fysiske utendørsaktiviteter i barnehagen. Intervjuene er basert på en fenomenologisk tilnærming og vektlegger praktikernes egne opplevelser og tanker om emnet.

Referanser

Bjørgen, K. & Svendsen, B. (2015). Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play? Contemporary Issues in Early Childhood 16(3), 257-271.

Oppdragsgiver

Uoplyst